Page 7 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 7
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ

gsqxqa lhwsp p
wqkjhh_ hb nh_ ydedem nhhe q`dv lhh` qhe `d`_`m xwcm vcwc d`w

ihe gshdvw_s wsp wqb nd_ ,ndchbhmkyd nd_ ,kvdue `d`_`m wdmb_ vj nds wq g_c ,ngk_cqaphd_ gxho nqoqe yduhfm du
hje hb g_cqa g_c ke wgso wqb
cocm
hje hb g_cqa g_c wq e_ c` ...gda wq e_ nqmdvphd_ p_b gaqks ihkoqddqa du gxho ghha wq e_ nqddqa k`vm n_b ihe ehdc nh_ cjdp qg_ddhws nphdwa _ nqhd`shd_
q`x lqb nds yd_udc hb nvqb gaqks gkbo_cqa ihe g_c
p nqdd w_o ,ydodyf nhhv wq p_dd rhd_ ,kue `w wq
`d`_` lqods
.kue k_wxh kx n`w lqb nhhe du g_c nhhk_ kue `w wqb p_dd ydjw` wq eh_ n_b p_dd ,cmdyh wqb_ ldyh _ nds hb ahbo`_c ,nqddqa `dg whjm bhmy g_c
lqb ghm ngk_co_ gaqks wq .gj_mqa _h wq eh_ ,wqwhswqgod_ wqb nqddqa nuhe nds `dg ldh yfmx nd_ yqbc y`fwc
n_ i_o e_ ,nj_m ihe gaqks pq gaqks wq nqdd ,poqguqk eh` `dg acom lqods dhbh hxqm cjdp qjhkwqc hb nd_
kph`_ nsqx ahboqkqdd ,a_g ngaoqwgxqao_ iqkvhohh_ qk_ w_s ydjw` q`x lqb nj_m .nqao_aqa
kue `w wq
`d`_` wqb gaqks ,gsdk `d`_`m xwcm wdmb_ vj kx fudhm .ke
hk_ cxm
w wgso
nds ehdc ldu nwhu_sx nd_ ehdc nds nhhaphdw_ lqb ga_eqa kue `w wqb g_c bohu_
,p_a qoqh rhd_ nqddqa eh_ p_dd ke wgso .kvdue du nhha gsw_bqa wq gk_dd ym_` e_ ,nyf
hje _ w_s ngk_cqa bhmy g_c wq
p_dd xbdv hwsp qhho hb nh_ nvdvohhw_ nd_ nhhe du goq_o hde_ ahboqhhe ,codyf nhhe ,rhdwqb yhxc gvo_bqa wbpj nd_ ,c`axo
`w wqb ;lkdq wd_k nqohxwq p_ddw_o nqoqe gkhhuwqb gwqdd g_bvqo_ wqphe _ gxho khdd wq wq`_ ,ke wgso wqb - qg_g ,kue `w n
w_s cjdp hb gqhd`qa g_c wq e_
-hho _ nqe du n`_c c_oc gaqks kue _e_ hh` k_m_ gkhsxqas_ ihe g_c p_dd g_c .ck`v nhhe `hkdu l_ophd_ n_ nj_m vd_wgp nghhddu n
j_o ,poqguqk to_a nqdd -
eh_ p_dd wsp x
hbhpf wqgvdwbqawq`h_ nqddqa eh_ kue `w wqb nqdd ,ydjw` q`x hb i_o e_ ga_eqa hhe kue `w wqb wq`_ p_b nqddqa wqddx lh_ eh_ pq nqdd ,qk
gahhkqadu nd_ nw_ddqa guqeqa xhws q`x ldu nqohxwq eh_ pq nd_ ,
hyqb _fhb` ,lh_ du nqmdvohhw_ ckj nyf hb nk_e codyf pqsq khdd wq hdd gwqcqa nqm g_c ,nbqw
wq ;cmdbjd ydmdvm-h_wm wqb_ ydfysm kq` vcac wdmb_ nwm vj `x ydjw` p_b) ...
gkqa wqhhkx
n`qa hhe gqdd wq nd_ eh_ wqbohv hb nds wqohh_ nqdd nd_ ,na_e
qwqaoqk _ w_s nuqes_w_ ihe k_m_ gaqks wqb g_c ,kvdue w_mg_pm cxm iw` nqm g_c lhhcwqboh_ p_dd ldjp _ eh_ hdd gwqcqa nqm g_c wqgoqo nqao_aqadu
i_owqb nd_ ,lhwsp hb nvdvjwdb_ ,csdvy lqb gkqgxqaw_s n_b kue `w wq
`d`_` gkqa n`qaqa g_c
m nqdd ,hde_ nsdwqa p_b
hje hb rhd_ c_oc ghm phd_ ihe gvdwb wq
ydfdj qxhws ghm gkqgxqashd_ ihe ahboqa_e ,ydjw` q`x lhh` ke wgso ihe g_c ckj hb `hd_ ckj nyf hb w_s n
ghm kue `w lqb nhhe cocm nqoqv du
ybq yacoc` cxdbvc dybd`q` ihxmck qgpqwa hb nds eh_ p_b :dodxk ydmhqo` k_wxh kx nacomj w_c hb nwhdxqas_
eh_ dxbv yoddjd ,...!dohwdb` cwdy huh`wm n_b hhe g_c kue `w wqb nd_ ,(_ob ymbvm .cjdp hb nqhd`
.dyhqwm n_u p
wqkjhh_ ngo_v_` lqb rhd_ nqddqa eh_ xdbhf wqb .ldjp lqohhx _ n`qaqa
th`wm i_b wq eh_ ghmwqb p_dd ,gsqxqa ihe g_c kue wq
`d`_` wqb p_dd ,nqddqa nds yd`wvyc p_b nqeqa nqm g_c ihd_
wgso wqb p_dd lqb wqphd_ eh_ p_b nshdvw_s n
jwdb ,cwdy ghhwsxw_s - cwdy gha wq ,ke wgso n
w_s gvdwbqaphd_ n_b hb hh` p_b eh_ nqddqa ,lh_ du kue `w
xbdv cd_o dyh`k nhhashdw_ wbpj gaqks ke qoqahh_ nhhe w_s w_o gkqa wqhhkx hb
hfhx wqbohv qwqgkq hhddu nds ydodyf
hwsp qhho hb nqaoqw` du lh_ kue `w nds .lhwsp i_p_ w_a hde_ whm hh` i_b gph` db wq`_ ,iqkvhohh_ ga_eqa kue `w wqb g_c ,ke wgso lqods
_ g_cqa g_c kue `w wqb p_dd xbdv gk_dd codyf lqb du ym_` e_ wgso n
w_s
ghmwqb nd_ ,n`_c du p_b cwhyh c_oc n_b g_c ke wgso wq
`dxf wqb ...cfsxm nhhm hdd kue `w wqb w_o ,...nhha du gsw_bqa ih_
e_ kvdue n
h`w wqw_mg_p lqb gkhhuwqb nhhv du gxho i_b ghha wq e_ ga_eqa g_c
.wydh` ckqo nsd_` vhbu lqb nqddqa cocm wqhho wqb nqmdvqaohhw_ p_ddw_o eh_ pq lqohhx _ w_a g_cqa g_c wgso wqb e_ ,eh_ ndswqb w`pc wqb nd_ ,ydodyf
k`vyo eh_ pq c` nd_ ,cxm iw` vcsp ydjw` q`x _ nj_m gaqks wq e_ acom `w wqb g_c ,qvhwqm_ nhhv ahboqmdv
wq e_
hje hb g_cqa g_c
hk_ cxm
w no`w ,cwdyc lkdq lhh` yd`h`f` nw_ddqa iqkvhohh_ hb nds vk_sw_s lqhho nbqh w_s hb e_ ,ydodyf hb hh` _b `um lqb nqewqb
,ddhw` qjhkwqc w_a hhddu ngk_cwq g_c
`w wq
`d`_` lqods
vc dbh `yj` n`hwxqa

qhe `d`_`m uowcm vcwc d`w ghm

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
¶"ÁÈÉ À¶¿¸Ã
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12