Page 8 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 8
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ

n`qaqashd_ gxho wq g_c i_b ,lhwdph` _ghkx `d`_`m wdmb_ vj ghm nd_ - ,c`dgc kj kq nqvo_b du lh_ ,kvdue
ahbowqcphd_ ,wdqhx nahb
ydqh`v nhhe rhd_ ddhw` hb g_ nds pohh_ e_ eh_ ihkwqbod_dd hdd
n
shd_ _ghkx cxm h`w nds wdqhx lqb ...!bohv _ po
h`w lqods gkqa gkqa gsw_bqa g_c
m e_ ,cmdbjd ,ydbpdm p_dd ddhw` qguqk qm_p hb nds nqddqa eh_
nhh_ nhhv np_sw_s ahbokqdd gxho ,n_sqkqg ldjp nphddqa _ nvqb du xhoqkohh_ wqb nh_ dbh `yj` dkdj n`hwxqa g_c kue `w wqb
nbqh ,_wma g_k` nbqh ahbogk_cghm ,wdqhx n`hwxqa nqv kghs_v nwqbode_` _ ihe g_c
m nd_ ,t_ks n
shd_ xqv ghm
nqowqkdujwdb_
hje hb g_cqa nd_ ,ydspdy du ydwxvyc qahbk_ddqa nhhe wq`h_ nw_ddqa rjhy ihe wq g_c wgso ldu nbo_ddqa .cxdbvc
px nh_ ydhadp qgpwqddx hb nhhe rhvm nd_ h`w ucac du gws`d ,kkj` lhmjf hbhmky
wqb p_dd ,xdswk _ghkx n_mwq`hde cxm .nsd_ nahbk_ddqa _ rhd_ gkqgxqadu yd`w
hje hb g_cqa wq g_c ihd_ hde_
.ghhvw_kv qahbk_ddqa _ ghm hqmdxm nhhe du
hje hb g_cqa g_c ke wgso wdmb_ vj do` nds dohmhk nhhgx du lhox`
.c`dgk nhdx nkdj w_h ahuo_ddu wqjqc dfvk kvdue towcmc `w wqb g_c k_m_ n`hdcqao_ ,kvdue `d`_`m towcm vcac
`dg acom _ g_cqa wq g_c ihd_ hde_ nqdd ehdc nhhe nds nqhuphdw_ gsw_bqa ihe eh_ kue `w wqb nqdd nw_h hb nh_ i_o
ghh`w_ hb i_o a_g nbqh gaqks wq e_ wbp nahb
ydqh`v _ nj_m ihe gaqks wq ihe wq g_c ,gqhd`qawq`h_ p_b g_c nqm kue ng_g nphdwa nhhe nds dohmhk nqo_gxqa
,_ghkx cxm h`w ucac du nhhaohhw_ ,wdqhx lqb hh` nuhe du pa_gw_s nbqh ,ldhc gao_k_` g_c p_dd cwhb _ nh_ nahduqaohhw_ ke wgso wqb nqdd ,ydbpdmc yacoc`
nqoqe p_dd lhwsp qhho qk_ ahboqaoqw`ghm bhxwqgoh_ nhhv gxho ,phd_ a_g nhh_ a_g ihe g_c wq nqdd wqgqsx .ke wgso n
w_s gkqa ns_x n
ghm nskqc bhmy lh_ gaqks
,_ghkx cxm h`w du lkdq wd_k nqohxwq gaqks wq .gahhkqa ihe g_c wq gqsx hdd kue `w wqb g_c ,gw_b nds nahduqaphdw_
_ rhd_ dhpjom lhmjf hbhmky ydochkd _yhhwd_b _fyhw` wdqhx lqb ngk_cghm wqb wq`_ ,w_swqb nk_u_` gk_ddqa lh_ .nhoq nbqh ghm nd_ ,cmdbjd
eh_ p_b .v_mxqa nd_ gs_c`qk ghm ,nehddqavhwdu xhw_a_g_v p_b g_c wgso
.nsd_ nahbk_ddqa dohhf lc hj ,ydhf vhgx _ lh_ w_s nqddqa lqods gkqa nhhv gxho lqo ih_ :ahboqa_e
hje hb g_cqa wq g_c ihd_ hde_
hb g`qkqa wq g_c lqb ghm ,dohmh iwd_d wq`_ ihe g_c kue `w wqb !bohv _ p
h`w ghm kvdue towcm `w lqb nskqcduphdw_
_ nqddqa ke
hk_ cxm
w eh_ kkj` nahbhhk _ ge_kqawq`h_ nd_ ,ge_kqa gxho _ rhd_ lkdq ydqdwe ydv`df ydkdqs qohhe
n_ rhd_ ndchbhmkyd no`w whvdm wqahbk_ddqa .nw_h qk_ k_mohhv g_c ke wgso wqb p_dd ,vqxg b_ehsq wqahb
_wdm nhh_ .lqow_s nahbk_ddqa
,nuhgx gaqks wq .lqow_s nxhkwqgphd_ h`w `w wqb g_c k_m_ e_ ,gkhhuwqb gwqdd
hbhmky i_p_ ydsh lhos w`p` ngk_cphd_ hc_b nqodsqa gxho ihe g_c wq dkhs_ ...vo_R ` nh_ gahhkqaohhw_ gxho nghmoh_ ke wgso lqb nsdwqao_ kue hkyso
hde_ nd_ ,bd`j iwb` ,cwdy huh`wmd lhmjf ,hwgo_v hb nh_ kxmk hu ,nme nphddqa _ nh_ guqh kqox nqv wq du ahboqaqws gj_o hb
lhmjf hbhmky nqddqa b`jm wq gaqks ihd_ wdqhx lqb nwqcphd_ wq gaqks ,cmdbjd nwm vj g_c lhk`_ ldfho lhh` bohu_ gxho .wqkk_b goqehdg rohs nqaoqw`wq`hw_
qvw_gx w_a g_cqa nd_ ,dbd_md dsda` _wma nhhe ghm ahboquhe ,n_sqkqg n
jwdb wq e_ gkhhuwqb _ghkx `d`_`m wdmb_
hk_ cxm
w eh_ ,khsdu ahboqgj_wg
,cwdy hbmdkd lhmjf hbhmky w_s ydkg`yc ahbogk_cghm ,n_sqkqg ldu gbhmxqadu nqo_gxqaohh_ vhwdu w_h ahphhwb ghm eh_ .gkqa p_b gaoqw`qa nd_ nshdk du nqmdvqa
.lh_ nds wqaoh_ khs nqddqa nqoqe hhe dkhs_ p_dd cwhb _ nh_ w_h hhddu nds csdvy _ w_s
c_oc qahbk_ddqa _ g_cqa wq g_c ihd_ hdd .cwdyc yfmxd c_oc ghm wdqhx lqb cxm
w nd_ ,ke wgso n
w_s gao_k_` g_c kue `w wqb lh_ g_c wqgqsx
bh` cwdy hbmdk w_s lhkkdj nuhgx du lh_ hh` nqmqo gk_ddqa gxho g_c ke
hk_ gkbo_cw_s p_ddw_o g_c wq e_ ,gkhhuwqb
chjmdyd c` lhvhefmk _hc lhhf tq ,c`fw lqbj_o dkhs_ ngk_cqao_ g_c p_b p_b ahboqa_e ,gkqa cwhb nhhv qgwhuhksm_v nd_ qgahhdduw_s w_a _ nh_
wqbhhk wq g_c vhwdu w_h rohs ld_ p_dd nhhv gxho lqo ih_ :ndxk ngo_mwqbo`hd_ n
shd_ nqddqa eh_ bohu_ .cxws yh` ldkx
.wxd_m _jdbm nqddqa eh_ nd_ ,vd_wgp _ nghkqa hdws hb ;hwgo_v nh_ nhha nds nhoq wqb xhg
wqb wq`_ ,nhha gk_ddqa vw_gx wqhhe g_c
wqbohv hb ghm nwhu_sx gaqks wq nqdd p_b ihe nqv wq e_ g
coqg
qa g_c n_m
bhmky _ poqghhddwqbods nqeqa g_c
m nd_ kue `w wqb nd_ .kqhuo_ohs n`hdkwq gxho
wq gaqks ,cmdbjd ,c_wdc cwdm _ ,ljf ih_ xg_j :ke wgso lqb gwqkvwq g_c
bh_ wqb ,p
gvdv :wqbohv hb w_s nehhddo_ ghm ,gjqwqa eh_ n_m wqb e_ ngk_cqa `_c
;idwq nfkx hvkf
b nqv bh_ wqb ,px nqv ldkx wquo_a wqb e_ ahboqqe ,lqk_ lqb
ydjkc gwqcw_s ihe g_c n_mwqaoh_ wqb phs hb rhd_ nwqdd gkqgxqa vhwdu nqv yh`
,wsp _ nqddqa w`fm g_c wqoqh ,y`x nh_ nhha gqdd
m nd_ i_o gqa n_m wqb `hd_
qahbk_ddqa _ nqaoqw`ohhw_ hde_ nd_ ,cmdbjd ns_x du gwh`dws kqox ih_ `_c ,hwgo_v hb
wq c` nd_ ,wqbohv hb nh_ cwdyc y`c_ ,n`qaqaohc_ rjhy p_b lh_ nd_ gkqa p_b
kjd ,kef nds cfg`c hb du nqddqa cjde g_c wh_ e_ c` !lqk`_ws lqb gqgjhkxqa nd_
,no`w nhoyfd nho` hk nhhdc no`w
djd whvdmc
lhwxh wdb _ nkqgxdushd_
hje hb ahbo`_c ...!fhkx wqgda wqb nqddqa goqe
lhaksdm lhmjf hbhmky nhoyfd nho` ,iwd`h
nqdd nw_h qk_ hb nh_ wbpj ,ihd_ hde_
.
hfhx lh`dxf hb nh_ hu ,nhoq n_ gj_mqa ihe g_c
p

gsqxqa lhwsp p
wqkjhh_ hb nh_ whm hw kue kvohs uowac

·¸¸Å Áȸ²¸¯

¶"ÁÈÉ À¶¿¸Ã
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12