Page 7 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 7
העולמי תשע‪¢‬ט‬ ‫מפעל השובבי‪¢‬ם‬ ‫בס‪¢‬ד‬

‫הרב אפרים נייהויז שליט‪¢‬א מודיעין עילית‬ ‫נוה יעקב‬ ‫ירושלים‬ ‫מודעה ב‪ß‬‬
‫ברכפלד‬ ‫בכולל בעה‪¢‬ב אמרי חיים‬ ‫הרב נפתלי אברז‪ß‬ל שליט‪¢‬א‬ ‫בוכרים‬
‫רח‪ ß‬אהבת שלום ≥‪±‬‬ ‫אירגון שיעורי תורה‬
‫הרב יוסף גלזר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ מנין אברכים • רח‪ ß‬בר יקר ‪¥‬‬ ‫הרב יעקב שכנזי שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∑ בערב‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫שמח להביא בפני קהל עדת‬
‫ביהכ‪¢‬נ בית ישראל • רח‪ ß‬אביי ורבא ∞≤‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ מוסיוף • רח‪ ß‬יואל‬ ‫ישראל רשימת השיעורים‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∂ בערב‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∑ בערב‬ ‫שסדרנו בעזרת השם על ידי‬
‫הרב אפרים כוכבי שליט‪¢‬א‬ ‫גדולי הרבנים די בכל אתר¨‬
‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ ישועה ליהודה • רח‪ ß‬יואל ∂‪±‬‬ ‫סנהדריה‬ ‫בעברית‬ ‫לאלפים ורבבות מישראל¨‬
‫הרב מרדכי זרניקיאן שליט‪¢‬א‬ ‫אברכים צעירים ומבוגרים¨‬
‫הרב אליעזר הלטובסקי שליט‪¢‬א‬ ‫ביום א‪ ß‬בא בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫ששעי‪¢‬יעואירי גותןו ה‬ ‫בכולל שע‪¢‬י ביהכ‪¢‬נ מוסיוף • רח‪ ß‬יואל‬ ‫בעלי בתים ובני תורה¨ בימי‬
‫ביהמ‪¢‬ד אלכסנדר‬ ‫בהלכות שביורה דעה ח‪¢‬ב‬ ‫ישיבת יד שמואל ותמר‬ ‫כל יום שישי בשעה ‪ ±±∫±μ‬בבוקר‬ ‫השובבי‪¢‬ם הבעל‪¢‬ט בהלכות‬
‫רח‪ ß‬רבי יהודה הנשיא ‪¥μ‬‬ ‫הרב שלמה ליפשיץ שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬שאול המלך ‪±π‬‬ ‫טהרה שביורה דעה חלק ב‪ß‬‬
‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ ±∞∫±μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ קהילת יסודות‬ ‫בעברית‬
‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬החלוצים ≤ פרדס כץ‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ¥∫¥μ‬בערב‬ ‫במקומות דלהלן∫‬
‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫בעברית‬ ‫בקעה‬
‫הרב יוסף יוניוב שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫הרב מתתיהו דייטש שליט‪¢‬א‬ ‫הרבנים שליט‪¢‬א‬
‫הרב חיים יוסף בלוי שליט‪¢‬א‬
‫ביהכ‪¢‬נ משכן יוסף • רח‪ ß‬רבי עקיבא ≥‪¥‬‬ ‫הרב דוב מאיר פייבוש שליט‪¢‬א‬ ‫כולל ‪ß‬קרן טללי ברכה‪ ß‬בביהמ‪¢‬ד‬ ‫יחזרו בקיצור על ההלכות‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ פאגי • רח‪ ß‬אחינועם ∂‪±‬‬ ‫הבעש‪¢‬ט • רחוב יעל ‪¥‬‬ ‫הנחוצות שביורה דעה ח‪¢‬ב‬
‫ביהמ‪¢‬ד רבבות אפרים דחסידי בעלזא‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪π‬‬
‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬בעלזא ‪±‬‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ ±≤∫±μ‬בצהריים‬ ‫‬
‫באידיש‬ ‫בעברית‬ ‫יעוררו ויבררו הטעויות‬
‫הרב נפתלי צבי לייפער שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞≥∫∂ בערב‬ ‫והמכשולות המצויות אצל הרבה‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫באידיש‬ ‫סנהדריה המורחבת‬ ‫בית ישראל‬ ‫אנשים הנגרמות מחמת חוסר‬
‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫הרב יצחק ברקוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫הרב שמעון עוזר בראנדסדורפר‬ ‫ידיעה וטרדת הזמן‬
‫באידיש‬ ‫הרב ישעיהו פרנקל שליט‪¢‬א‬
‫ביהכ‪¢‬נ מנין אברכים‬ ‫שליט‪¢‬א‬ ‫‬
‫הרב מאיר סירוטה שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד חניכי הישיבות אור תורה‬ ‫סנהדריה המורחבת‬ ‫בהיכל הוראה ©חדר השיערים®‬ ‫יבררו ענינים ושאלות חדשות‬
‫ביהכ‪¢‬נ היכל הבעש‪¢‬ט‬ ‫רח‪ ß‬גניחובסקי ∑ קרית קרן ישראל שכונת‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∑‬
‫רח‪ ß‬זוננפלד‬ ‫שלא למדו בשנים שעברו‬
‫הרצוג‬ ‫באנגלית‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞‪ ±∞∫¥‬בערב‬
‫הרב נפתלי צבי פלדמן שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫יעוררו עיקרי ההלכות כדי שכל‬
‫רח‪ ß‬אביי ורבא מול רשב‪¢‬י‬ ‫בעברית‬ ‫השיעורים יתקיימו בכל השבועות של ימי השובבי‪¢‬ם‬ ‫ביהכ‪¢‬נ מאור חיים‬ ‫אחד יוכל לברר אצל רבו במה‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫סנהדריה המורחבת‬ ‫כל עש‪¢‬ק בשעה ‪ ±±∫±μ‬בבוקר‬ ‫שנתעורר בדברים הנוגעים אליו‬
‫הרב יהודה צארום שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫באידיש‬
‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ יערות דבש‬ ‫באידיש‬ ‫‬
‫רח‪ ß‬אברבנאל ‪ ±∞μ‬פרדס כ‪¢‬ץ‬ ‫הרב יעקב לייב גולדמן שליט‪¢‬א‬ ‫יתנו הזדמנות שכל אחד יוכל‬
‫הרב אלחנן עובדיה שליט‪¢‬א‬ ‫מוצש‪¢‬ק שמות בלבד בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫עזרת תורה‬ ‫בית החסידים אלכסנדר‬
‫הרב יצחק יהודה דויטש שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬זוננפלד ‪±‬‬ ‫לפנות אחר השיעורים‬
‫ביהמ‪¢‬ד חסדי אבות • רח‪ ß‬רב ושמואל ‪±‬‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬ ‫בשאלותיו‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∞‪±‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ערלוי • רח‪ ß‬עזרת תורה‬ ‫באידיש‬ ‫‬
‫הרב שריאל רוזנברג שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬
‫בעברית‬ ‫הרב שניאור זלמן דייטש שליט‪¢‬א‬ ‫ידברו דברי התחזקות‬
‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד משכן יוסף‬ ‫והתעוררות לבית היהודי‬
‫הרב אפרים שפיגלר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ בית אריה‬ ‫הרב אברהם שרגא שטיגליץ שליט‪¢‬א‬ ‫שכונת סלונים‬ ‫קריה חרדית‬ ‫הרב יעקב שאול לייזער שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬יואל ≥ ©קומה א‪®ß‬‬
‫רח‪ ß‬בעל התניא ‪±¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫הרב אריה ליב וייס שליט‪¢‬א‬ ‫הרב חיים יצחק גרוס שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫הרב שלמה יהודה הירש שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ±∞∫±μ‬בערב‬ ‫רבנים¨ דיינים¨ גבאי בתי מדרש¨‬
‫ביהכ‪¢‬נ אהל תורה • רח‪ ß‬יהודה הנשיא ‪≥μ‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫רח‪ ß‬פנים מאירים ‪¥‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ויואל משה סאטמאר‬ ‫באידיש‬ ‫עסקנים מכל קצוי תבל‪°‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות אהרן‬ ‫ביהכ‪¢‬נ לב שמואל • רח‪ ß‬בן קיסמא‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬עזרת תורה‬
‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬גבעות ירושלים‬ ‫כל מוצש‪¢Æ‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫הרב יעקב שכנזי שליט‪¢‬א‬ ‫הזמן קצר‪ ÆÆÆ‬אם יש את נפשכם‬
‫בעברית‬ ‫הרב ברוך עוקשי שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫להשתתף במפעל השובבי‪¢‬ם‬
‫הרב נחום רפפורט שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בעשה ∞≥∫∑ בערב‬ ‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שאול צדקה • רח‪ ß‬שאול עבוד‬ ‫העולמי¨ הנכם מתבקשים‬
‫גרין פארק‬ ‫רח‪ ß‬החוזה מלובלין ∞≥‬ ‫באידיש‬ ‫בביהכ‪¢‬נ המרכזי מנין בני תורה‬ ‫הרב יצחק אייזיק כהנא שליט‪¢‬א‬ ‫שבת קודש בשעה ∞∞∫≥‬ ‫להזדרז ולהתקשר בהקדם‬
‫הרב חיים דוד אייזנשטיין שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ חניכי הישיבות חיי אהרן‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫הרב אהרן מרדכי גרין שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬ר‪¢‬י בן קיסמא ∑≥‬ ‫ביהמ‪¢‬ד הגדול דחסידי קאליב‬ ‫האפשר במפעל השובבי‪¢‬ם‬
‫רח‪ ß‬רבי עקיבא ∂≤‪±‬‬ ‫ביתר עילית‬ ‫רח‪ ß‬חנה ≥≤‬ ‫בעברית‬ ‫העולמי שע‪¢‬י אירגון שיעורי‬
‫ביהכ‪¢‬נ בית אהרן וישראל דחסידי‬ ‫באידיש‬ ‫גבעה ‪A‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד לעלוב • רח‪ ß‬מנחת יצחק ‪±μ‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫תורה‪ ¢‬לסדר הפרטים¨ בכדי‬
‫קרלין סטולין‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מויחי בשעה ∞∞∫∏‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫בר אילן‬ ‫שנוכל להכין ולפרסם שיעורי‬
‫בעברית‬ ‫הרב רפאל שטרנבוך שליט‪¢‬א‬ ‫הרב הלל אהרן אשר שליט‪¢‬א‬ ‫הרב משה ווילליגער שליט‪¢‬א‬ ‫קהלתכם עם שאר קהילות‬
‫שד‪ ß‬הרב מפוניבז‪μ ß‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי באבוב ‪¥μ‬‬ ‫באידיש‬ ‫הרב שמואל פקשר שליט‪¢‬א‬ ‫פסגת זאב‬ ‫הקודש¨ לתועלת חברי‬
‫כל יום ש‪¢‬ק אחרי התפילה‬ ‫הרב יוסף מרדכי שאלומון שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬מוצפי ≥‬ ‫ביהמ‪¢‬ד זרע לוי דחסידי באסטאן‬ ‫הרב אלון בן עמי שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד צאנז קלויזענבורג‬ ‫קהלתכם בפרט¨ ולתועלת‬
‫ביהמ‪¢‬ד סערט ויזניץ • רח‪ ß‬יואל ≥‪±‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫רח‪ ß‬אם הבנים ∞≤‬ ‫הרב דוד כהן שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד בערגסאז • רח‪ ß‬יוסף קארו ≥‪±‬‬ ‫רח‪ ß‬אביתר הכהן ∏‬
‫באידיש‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ‪∏∫±μ‬‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שבת אחים‬ ‫הרבים בכלל‪Æ‬‬
‫באידיש‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ ממזרח שמש‬ ‫רח‪ ß‬הששה עשר ‪≥¥‬‬ ‫כל יום א‪© ß‬חוץ מבא® בשעה ‪π∫±μ‬‬
‫נאות הפסגה‬ ‫הרב ישכר בעריש שנייבלג שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬שפת אמת‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫באידיש‬ ‫בטלפון‪:‬‬
‫הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי שליט‪¢‬א‬ ‫הרב משה שטיין שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד זידיטשויב‬
‫רח‪ ß‬המגיד ממזריטש ‪≥π‬‬ ‫הרב משה בר אושר שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫הרב מנחם צבי שאלומון שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫הרב אליעזר ויטריאול שליט‪¢‬א‬ ‫‪052.762.4031‬‬
‫בבית המדרש הגדול‬ ‫ביהכ‪¢‬נ קהל חסידים • רח‪ ß‬אברמסקי ∂≤‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫ביהכ‪¢‬נ המרכזי אהל יוסף‬ ‫בעברית‬ ‫ביהמ‪¢‬ד סערט ויז‪ß‬ניץ‬ ‫‪052.762.4032‬‬
‫קהילת בית שמואל • רח‪ ß‬הריטב‪¢‬א ‪π‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬בבא סלי ∞≤‬ ‫רח‪ ß‬פנחס בן יאיר ∑≤‬ ‫קרית בעלזא‬ ‫ביהמ‪¢‬ד נדבורנא ©בעז‪¢‬נ אהל שרה®‬
‫בני ברק‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ μ‬בערב‬ ‫קרית חסידים‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫הרב שמאי קהת גראס שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬עזרא ∂≤‬ ‫בפקס‪:‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∞‪±‬‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫הרב פרץ טוביה בינדר שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬
‫בעברית‬ ‫אשדוד‬ ‫ביהמ‪¢‬ד בעלזא • קרית בעלזא‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞≥∫∑ בערב‬ ‫‪02.573.1019‬‬
‫הרב יעקב מאיר שטערן שליט‪¢‬א‬ ‫הרב שמעון ברויאר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬ ‫באידיש‬
‫קרית ספר‬ ‫בכולל חזון נחום‬ ‫רח‪ ß‬אהל יהושע ‪π‬‬ ‫הרב משה אהרן איצקוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫ "‬
‫רח‪ ß‬תורת חיים ∂ ≠ קרית ויזניץ‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ערלוי • רח‪ ß‬התעוררות התשובה‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ערלוי‬ ‫באידיש‬ ‫הרב יחזקאל לינדר שליט‪¢‬א‬ ‫
"‬
‫כל יום ב‪ ß‬מוארא בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫כל יום ב‪ ß‬מוארא בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫רח‪ ß‬אדמור מגור ≤ רובע ז‪ß‬‬ ‫!"‬
‫הרב סיני פרלמוטר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫הרב גבריאל יוסף אדלר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫קרית יובל‬ ‫ביהכ‪¢‬נ קהל פרושים ©בעז‪¢‬נ®‬ ‫
!"‬
‫בכולל צעירים ויז‪ß‬ניץ ©קומה ב‪®ß‬‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫הרב אהרן וינר שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬צפניה ≥≤‬ ‫!‪#‬‬
‫ביהכ‪¢‬נ אנשי ירושלים‬ ‫הרב שמעון שיף שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬תורת חיים ∑‬ ‫הרב מאיר הלר שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬אור החיים ≤‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ μ‬בערב‬ ‫הרב גבריאל גדניאן שליט‪¢‬א‬ ‫הרב צבי הירש ויזניצער שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ רינת אשר • רח‪ ß‬תורה ועבודה ∞‪±‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫‪¢‬אירגון‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי בעלזא • רח‪ ß‬בן יעקב ∑‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ עטרת אליהו‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אהל שלמה מיכל‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אמרי חיים ויזניץ ©בבית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫באידיש‬
‫כל עש‪¢‬ק בשעה ∞≤∫∞‪ ±‬בבוקר‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב ירמיה אדלר שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬האדמו‪¢‬ר מרוזין ≤≤‬ ‫רח‪ ß‬רב דוסתאי ‪μ‬‬ ‫טייטלבוים®‬ ‫¯¸‪ ·¸¸Å Áȸ²‬‬
‫בעברית‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי בעלזא זכרון רפאל‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫רח‪ ß‬בעל הנס ‪ ±¥‬רובע ז‪ß‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב דוד צבי שנעבאלג שליט‪¢‬א‬ ‫´¯‪·"ÁÈÉ ¯Ç‬‬
‫באידיש‬ ‫בעברית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫בימי ב‪ ß‬שמות וארא בא בשעה ∞‪ π∫±‬בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ויזניץ • רח‪ ß‬נחמיה ‪±¥‬‬
‫רח‪ ß‬יצחק ניסן פינת עוזיאל‬ ‫באידיש‬ ‫הרב יואב אבנר רמו שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫±μ‬בערב‬
‫הרב שמואל קוריץ שליט‪¢‬א‬ ‫הרב אליעזר דוד שפירא שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב אברהם גוטליב שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬
‫ביהמ‪¢‬ד דברי שלום • רח‪ ß‬מהרש‪¢‬ל ‪ ±±‬כולל תפארת זלמן בביהכ‪¢‬נ מרומי שדה‬ ‫הרב שלום שאול מונק שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ הפרדס • רח‪ ß‬אולסוונגר‬
‫רח‪ ß‬מרומי שדה ≥‪±‬‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תפארת אברהם אלימלך קרלין‬ ‫הרב מאיר וקנין שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫בתי ורשה‬
‫סטולין ©בעז‪¢‬נ®‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אביעזרי • רח‪ ß‬דובר שלום ≥‬ ‫הרב יצחק משעני שליט‪¢‬א ©לסירוגין®‬ ‫הרב זאב דייטש שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ב‪ ßß‬בשעה ‪ ±≤∫±μ‬בצהריים‬ ‫בעברית‬ ‫הרב יעקב דוד אולעך שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬חתם סופר ∏‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫בעברית‬
‫ביהמ‪¢‬ד לב יצחק‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אהל שמואל תפארת ירושלים •‬
‫בעברית‬ ‫הרב אליעזר דוד שפירא שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד קהל ייטב לב דסאטמר‬ ‫כל עש‪¢‬ק בשעה ‪ ±∞∫¥μ‬בבוקר‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬ציזלינג ‪ ≠ π‬רובע ו‪ß‬‬ ‫קרית צאנז‬ ‫רח‪ ß‬עבודת ישראל ∑‬
‫רח‪ ß‬נחמיה ‪±μ‬‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫הרב שלום אייזנברגר שליט‪¢‬א‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז • רח‪ ß‬רבי יהודה הלוי הרב ישראל אשר קלפהולץ שליט‪¢‬א‬ ‫רמת בית שמש א‪ß‬‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬
‫ביהמ‪¢‬ד תפארת משה דחסידי קרלין‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞‪ ∂∫¥‬בערב‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫¥μ‬בערב‬ ‫הרב אברהם טוגרי שליט‪¢‬א‬ ‫הרב בן ציון יעקב הלוי וואזנר שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז • רח‪ ß‬דברי חיים‬ ‫באידיש‬
‫סטולין • רח‪ ß‬נתיבות המשפט ‪μ±‬‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ משכן הקודש‬ ‫כל יום ה‪ß‬‬
‫ובכל עש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∞‪ ±‬בבוקר‬ ‫רח‪ ß‬אש קודש ∂‬ ‫בביהמ‪¢‬ד הגדול שבט הלוי‬ ‫הרב אליהו טורעבר שליט‪¢‬א‬ ‫גוש שמונים‬
‫באידיש‬ ‫הרב יעקב הלל אוסטרליץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביום שבת קודש בשעה ∞≥∫≤ בצהריים‬ ‫נחל סורק ‪≤μ‬‬ ‫בחדר הכולל בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫הרב אליהו חיים שטרנבוך שליט‪¢‬א‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי דארג‬ ‫ביהמ‪¢‬ד פיטסבורג • קרית פיטסבורג‬ ‫ובביהמ‪¢‬ד המרכזי בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬
‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב אליעזר דוד שפירא שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬רבי יצחק נפחא ∞‪±‬‬ ‫בעברית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי באבוב ‪¥μ‬‬
‫באידיש‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫∑ בערב‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬פנינה ≤‬
‫באידיש‬ ‫הרב דוד יפתח שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬
‫הרב צמח רבינוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי שטעפנשט‬ ‫הרב שמעון מורסיא שליט‪¢‬א‬ ‫הרב ישראל שוורץ שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪π∫¥μ‬‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ±∞∫±μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ חניכי הישיבות‬ ‫הרב יצחק אהרן ישראלי שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬
‫ביהכ‪¢‬נ מעגלי צדק • רח‪ ß‬שערי תשובה ∂‪±‬‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬נדבורנא ‪±‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אור מאיר • רח‪ ß‬נחל לכיש ‪¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז ©היכל הכולל®‬
‫כל יום ד‪ ß‬מוארא בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∏‬ ‫רח‪ ß‬אדמו‪¢‬ר מגור ∏‬ ‫רח‪ ß‬דברי חיים ≤‬ ‫גילה‬
‫הרב שמשון אלטמן שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ μ‬בערב וכל יום ה‪ ß‬בשעה‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב משה בן אבו שליט‪¢‬א‬
‫בעברית‬ ‫גבעת זאב‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫∂ בערב‬
‫ביהכ‪¢‬נ אשכנזי נחלת סירוקה‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ הדודאים • רח‪ ß‬מבוא הדודאים ‪±‬‬
‫הרב אפרים רוטשילד שליט‪¢‬א‬ ‫הרב יוסף ברנד שליט‪¢‬א‬ ‫רמת בית שמש ב‪ß‬‬ ‫כ‪¢‬ק האדמו‪¢‬ר ממעליץ שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ±≤∫¥μ‬בצהריים‬
‫קהילת משובב נתיבות‬ ‫הרב יעקב דוד אולעך שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ מהרי‪¢‬ץ דושינסקיא‬ ‫הרב שמעון יצחק שלזינגר שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬נתיבות המשפט ∞‪ • π‬שכונת שבט הלוי‬ ‫באולם אהל אסתר מלכה‬ ‫מתחם ת‪¢‬ת קלל חסידי‬ ‫ביהמ‪¢‬ד באבוב • רח‪ ß‬זית רענן ‪±‬‬ ‫בעברית‬
‫רח‪ ß‬האתרוג ≥‪π‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד טשערנאביל‬ ‫רח‪ ß‬בעל הנס רובע ז‪ß‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מוארא בשעה ∞∞∫‪π‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫רח‪ ß‬נהר הירדן ∞≤‬ ‫כל יום ג‪ ß‬מוארא בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫הרב אלירן נג‪ß‬רי שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫באידיש‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫μμ‬בערב‬ ‫רוממה‬ ‫ביהכ‪¢‬ה כתר אליהו • רח‪ ß‬הגננת ∞‪≤¥‬‬
‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬אברמסקי ∂≤‬ ‫∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫באידיש‬ ‫הרב שמעון מנחם נבנצל שליט‪¢‬א‬ ‫הרב יוסף שאול אייזנשטיין שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬
‫ביהמ‪¢‬ד טאלנא • רח‪ ß‬ר‪ ß‬חסדא‬
‫בעברית‬ ‫הרב עזריאל כהן שליט‪¢‬א‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב מאיר הלר שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫בכולל דחסידי באיאן‬ ‫בעברית‬
‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬מלכי ישראל ∞‪¥‬‬
‫הרב יעקב שכנזי שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אהבת יצחק • רח‪ ß‬המכבים‬ ‫הרב דוד יפתח שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תפארת ירושלים‬ ‫הר נוף‬
‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫הרב יוסף צבי בינט שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬רבי אלעזר ∑‪¥‬‬ ‫הרב חגי משה צין שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞≥∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫הרב משה הלוי שליט‪¢‬א‬
‫ביהכ‪¢‬נ פורת יוסף • רח‪ ß‬מרומי שדה ∏‪¥‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ המרכזי אהל יוסף‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי ויזניץ‬ ‫באידיש‬
‫בעברית‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דושינסקי • רח‪ ß‬חזון איש ∞‪±‬‬ ‫בימי ב‪ ß‬וארא בא בשלח‬ ‫רח‪ ß‬האדמו‪¢‬ר מגור ∏‬ ‫ביהכ‪¢‬נ יחוה דעת ©בחדר שיעורים®‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫רח‪ ß‬בבא סלי ∞≤‬ ‫סיכומי הלכות בקיצור בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫הרב שלמה זלמן אלבויגן שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬אגסי ‪±‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק מוארא בשעה ∞≥∫‪π‬‬
‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שבחי בנים‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד זכרון יהושע • רח‪ ß‬אהליאב ‪≤μ‬‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬
‫רח‪ ß‬קידרון ‪ ±‬נוה מנחם‬ ‫בעברית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∏‬ ‫בעברית‬
‫מושב קדימה‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬ ‫הרב משה בלוי שליט‪¢‬א‬ ‫הרב דוד חזן שליט‪¢‬א‬ ‫הרב אברהם מיכל רובין שליט‪¢‬א‬
‫הרב יחזקאל כהנא שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ באר אברהם סלאנים‬ ‫באידיש‬ ‫זכרון משה‬
‫הרב אפרים כוכבי שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫בבית הספר • רח מוהליבר ≤‪±‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אב הרחמים • רח‪ ß‬רבי טרפון ‪¥‬‬ ‫רח‪ ß‬ר‪¢‬א בן הורקנוס ∂‪ ±‬א‪ß‬‬ ‫הרב פנחס קצינלנבויגן שליט‪¢‬א‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫ביהמ‪¢‬ד נדבורנה • רח‪ ß‬אש קודש ≤≤‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשיה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫הרב מרדכי זריניקאן שליט‪¢‬א‬
‫כולל בית יוסף • רח‪ ß‬מיימון ≥‪±‬‬ ‫גבעת זאב החדשה‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אליהו הנביא‬ ‫ביהכ‪¢‬נ סאסוב • רח‪ ß‬רש‪¢‬י ‪¥¥‬‬
‫בימי א‪ ß‬שמות וארא בשעה ∞∞∫‪ ±±‬לפה‪¢‬צ‬ ‫הרב יואב אברהמי שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬פתח תקוה ‪±‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪¥‬‬
‫באידיש‬ ‫הרב שלמה שרף שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞≥∫∂ בערב‬ ‫באידיש‬
‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ היכל אהרן‬ ‫הרב מרדכי צבי גרינפלד שליט‪¢‬א‬ ‫הרב ישראל טננהויז שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬
‫רח‪ ß‬האיילות ‪ ±‬פינת רח‪ ß‬התן‬ ‫הרב רחמים יערי שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ויזניץ מונסי‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אמרי חיים ויזניץ ©בעז‪¢‬נ החדש®‬ ‫בהיכל כולל תפארת חייל‬
‫מעלה אדומים‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ הגדול טשערנאביל ©בעז‪¢‬נ®‬ ‫רח‪ ß‬רבי יהושע ∏‪±‬‬ ‫רח‪ ß‬בעל הנס רובע ז‪ß‬‬ ‫הרב נפתלי הכהן קופשיץ שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬משה חגיז ‪π‬‬
‫רח‪ ß‬חבקוק ‪≥±‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אהבת ישראל • רח‪ ß‬אויערבך ≥‪±‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד הגדול חניכי הישיבות‬
‫הרב שמעון פלולי שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞∞∫∑ בערב‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫רח‪ ß‬זכרון יעקב ∂‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∏ בערב‬
‫ביהכ‪¢‬נ ע‪¢‬ש יצחקי‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק אחרי הבדלה‬ ‫באידיש‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מויחי בשעה ‪∏∫±μ‬‬ ‫באידיש‬
‫רח‪ ß‬הגיתית ≤‬ ‫הרב חיים מאיר הורוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫©בערך שעה אחרי ר‪¢‬ת®‬ ‫בעברית‬ ‫הרב שלום שאול הכהן מונק שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד עטרת ישועה דז‪ß‬יקוב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שע‪¢‬י קהילת אבי עזרי‬ ‫בית שמש‬ ‫מאה שערים‬
‫באידיש‬ ‫הרב משה כהניאן שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬דובר שלום ≥‬ ‫חפציבה‪Ø‬קנה בשם‬ ‫רמת שלמה‬ ‫הרב מאיר שמעון אולמן שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫הרב צבי אריה זורגר שליט‪¢‬א‬ ‫הרב מתתיהו דייטש שליט‪¢‬א‬
‫הרב יצחק צבי גשטטנר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ היכל עובדיה • נדבורנא ‪≤π‬‬ ‫בעברית‬ ‫כולל תרביצא • רח‪ ß‬עבודת ישראל ≤≤‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞≥∫∑ בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד סאטמאר • רח‪ ß‬בן איש חי ∞‪¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד להוראה ‪ß‬יד הרמ‪¢‬ה‪ß‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬חוץ מבשלח בשעה ‪ ∂∫±μ‬בערב‬
‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬האיילות ‪≤¥‬‬ ‫במרכז חסידי ויזניץ ©בבית תורה בית‬ ‫בעברית‬ ‫הרב יו‪¢‬ט ליפא נייהויז שליט‪¢‬א‬ ‫בימי ה‪ ß‬שמות בא יתרו בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫רחוב הרב ז‪ß‬ולטי ≤≤‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫אפרים® • רח‪ ß‬שלמה המלך ∞≤≠∏‪±‬‬ ‫באידיש‬
‫נתניה‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫הרב משה כהניאן שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד היכל מהרי‪¢‬ם דושינסקי‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫±μ‬בערב‬
‫הרב אפרים כוכבי שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬רבי יהושע ∞‪±‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב מנחם מנדל בלום שליט‪¢‬א‬
‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אוהל יוסף • בבא סאלי ∞≤‬ ‫הרב עזרא כהן טוויל שליט‪¢‬א‬
‫ביהכ‪¢‬נ תפארת למשה‬ ‫הרצליה‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫בימי ג‪ ß‬בא בשלח בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫הרב רחמים יזדי שליט‪¢‬א‬ ‫בכולל בצלאל משה • רח‪ ß‬עין יעקב ‪∏±‬‬
‫רח‪ ß‬בן אליעזר ∞‪¥‬‬ ‫הרב טל דואר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תהלה לדוד • רח‪ ß‬בן איש חי ∞‪±‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬
‫הרב יוסף משדי שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞≥∫∑ בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ המרכזי • רח‪ ß‬כהנמן ∑‬
‫כל יום ב‪ ß‬מוארא בשעה ‪ ∏∫¥μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ חניכי הישיבות היכל מאיר‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דושינסקי • רח‪ ß‬ריב‪¢‬ל ‪≥π‬‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ ∂∫±μ‬בערב‬ ‫באידיש‬
‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אהל מועד ע‪¢‬ש הרב פרח‬ ‫רח‪ ß‬טרמפלדור ∞‪ ¥‬פרדס כץ‬ ‫הרב יצחק מועלם שליט‪¢‬א‬ ‫סיכומי הלכות בקיצור‬ ‫בעברית‬
‫רח‪ ß‬ויצמן ‪≥±‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב זאב דייטש שליט‪¢‬א‬
‫ביהמ‪¢‬ד ויראינו ניסים‬ ‫ביהמ‪¢‬ד עץ חיים • רח‪ ß‬בעש‪¢‬ט ∂‬ ‫בימי ה‪ ß‬יתרו משפטים בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב יעקב מנדל יאראוויטש שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬עובדיה בן שלום ‪±‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ μ‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דושינסקי • רח‪ ß‬בן איש חי‬ ‫הרב אברהם דוד ליווי שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תורה ויראה • רח‪ ß‬בעל התניא‬
‫בעברית‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שומרי החומות‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬
‫הרב יהודה אריה דינר שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫הרב ישראל חיים קאהן שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬אגרות משה ‪±‬‬
‫חיפה‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות אהרן‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫באידיש‬
‫ביום ה‪ ß‬שמות בשעה ∞∞∫∑ בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ דברי שיר ¸בעזרת נשים˛‬ ‫הרב שמעון יואל סלמון שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬רבי יהושע ∂‬ ‫הרב יחזקאל אלימלך כהן שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬
‫ברח‪ ß‬חטיבת הראל ∑‬ ‫הרב משה טמסטית שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬זכריה ‪¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד מפעל הש‪¢‬ס אשכנז‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫¥μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ פרושים • רח‪ ß‬אבא שאול ≥‬ ‫הרב ברוך יהודה היימליך שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬מפעל הש‪¢‬ס‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ±∞∫±μ‬בערב‬ ‫הרב שרגא קאלוס שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות אהרן‬
‫כל יום ד‪ ß‬מוארא בשעה ∞∞∫∂ בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ חיי עמרם • רח‪ ß‬המלך דוד ∂‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫≥μ‬בערב‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞‪ ∂∫±‬בערב‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬שבטי ישראל ‪≥μ‬‬
‫בעברית‬ ‫הרב בנימין רבינוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אמרי פי • רח‪ ß‬מוצפי פינת פטאל‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫±μ‬בערב‬
‫קרית צאנז‬ ‫שכונת נוה דוד‬ ‫בעברית‬ ‫הרב יהודה צבי כהנא שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫באידיש‬
‫הרב דוד אקסל שליט‪¢‬א‬ ‫הרב ישעיה שווארץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪ßß‬ד בויאין • רח‪ ß‬נהר הירדן ∞≤‬ ‫ביהכ‪¢‬נ זכרון יהודה ויזניץ‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫הרב אליהו דרייפוס שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תפארת יצחק‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬ ‫רח‪ ß‬בן איש חי ‪∂¥‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב יעקב מנדל יאראוויטש שליט‪¢‬א‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬הבעש‪¢‬ט ∑‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אהל ישרים • רח‪ ß‬אשלג‬
‫ביהמ‪¢‬ד אהבת תורה‬ ‫ביהכ‪¢‬נ איצקוביץ • רח‪ ß‬רב שך ≤‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫הרב ישכר קנר שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬
‫הרב שלמה הכהן שטרן שליט‪¢‬א‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫באידיש‬
‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫הרב דוב רבינוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫הרב מאיר נויפלד שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ טשחויב • רח‪ ß‬אלנקווה ‪≤μ‬‬
‫באידיש‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫הרב מרדכי ליבאוויטש שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ה‪ ß‬בין מנחה לערבית‬ ‫הרב אברהם יהושע הורוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫הרב ישראל שוורץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ משכנות הרועים ©בעז‪¢‬נ®‬ ‫ביהמ‪¢‬ד מהרי‪¢‬ל דושינסקי‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אהל רחל סאטמאר‬
‫הרב מרדכי לוינשטיין שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי בעלזא‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫נהר הירדן ‪≥μ‬‬ ‫רח‪ ß‬החיד‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬יואל‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫שכונת רמת אלחנן‬ ‫רח‪ ß‬דברי חיים ‪±±‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬
‫היכל הכולל ©ק‪¢‬א®‬ ‫טבריה‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫בימי ג‪ ß‬שמות בשלח משפטים ת‪¢‬ת בשעה‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬ ‫הרב שמחה רבינוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬
‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫טבריה עילית‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד משכנות יעקב‬
‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תפארת יוחנן קרלין סטולין‬ ‫∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫רח‪ ß‬סדיגורה ≥≤‬ ‫הרב אהרן סאמעט שליט‪¢‬א‬
‫≠ פרטים במקום ≠‬ ‫הרב יוסף בנימין וואזנר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫הרב יוסף יצחק שפיגל שליט‪¢‬א‬ ‫הרב יואל יעקב פרידמן שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∞‪ ±‬בערב‬
‫הרב משה גדליה לנדאו שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ נצח ישראל‬ ‫קהל עדת ירושלים‬ ‫באידיש‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות אברהם יצחק‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫ביהמ‪¢‬ד שבט הלוי • רח‪ ß‬וילקומירר ∞‪±‬‬ ‫הרב אברהם שרגא שטיגליץ שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬רבי יוחנן בן זכאי ∂‪±‬‬ ‫רח‪ ß‬אבא שאול ≥‬ ‫רח‪ ß‬עין יעקב‬
‫בהיכל בית שלמה‬ ‫באידיש‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מויחי ©חוץ מבשלח® בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫כולל נזר הוראה • רח‪ ß‬חתם סופר ∏‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ‪ π∫±μ‬בערב‬ ‫רמות ב‪ß‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∞‪±‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∂ בערב‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫הרב שמעון פלולי שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫∑ בערב‬
‫הרב יוסף קדיש בראנדסדורפר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬ ‫רמת בית שמש ג‪ß‬‬ ‫יפה נוף‬ ‫באידיש‬
‫ביהמ‪¢‬ד קהילות החסידים‬ ‫הרב דוד חזן שליט‪¢‬א‬ ‫הרב עוזיאל יוסף שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ משכן מאיר • רח‪ ß‬אהרן אשכולי‬
‫הרב אהרן משה וייס שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תפארת יעקב‬ ‫ביהכ‪¢‬נ בית עוזיאל • רח‪ ß‬בן עזאי ∂‪±‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫±μ‬בערב‬ ‫הרב יהושע סגל שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬ויצמן ‪±¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד מאקאווא • רח‪ ß‬רבינו תם ∂‬ ‫רח‪ ß‬נריה הנביא ‪¥‬‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∏‬ ‫כל ליל שבת אחרי התפילה‬ ‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ היכל רבינו יוחנן דחסידי קרלין‬
‫באידיש‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫באידיש‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫סטולין ©היכל אהל משה®‬
‫רמות ד‪ß‬‬ ‫רח‪ ß‬אבינועם ילין ‪±±‬‬
‫פתח תקוה‬ ‫באידיש‬ ‫הרב אפרים וולף שליט‪¢‬א‬ ‫גבעה ‪B‬‬ ‫הרב ברוך דז‪ß‬לובסקי שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ השכונתי • רח‪ ß‬בן קיסמא ≤≤‬ ‫הרב נפתלי אברז‪ß‬ל שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬
‫הרב צבי אלימלך הורביץ שליט‪¢‬א‬ ‫הרב יעקב ברנדויין שליט‪¢‬א‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מיד אחרי מעריב‬
‫הרב זאב וקסברגר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ היכל משה • רח‪ ß‬עוזיאל ∑≤‬ ‫ביהכ‪¢‬נ דרכי יצחק • רח‪ ß‬ירמיהו ‪≤¥‬‬ ‫ישיבת הר‪¢‬ן • חזקיהו שבתאי‬ ‫באידיש‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז • כפר גנים‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ‪∑∫¥μ‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ בית אהרן‬ ‫כל יום א‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫¥μ‬בערב‬ ‫בעברית‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞∞∫∂ בערב‬
‫כל ערב בשעה ∞≥∫‪ π‬לאחר השיעור‬ ‫רח‪ ß‬אהבת ציון ‪±‬‬ ‫דחסידי קרלין סטולין‬ ‫הרב אברהם צבי פופנהיים שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ה‪ ß‬אחרי מעריב זמן ר‪¢‬ת‬ ‫בעברית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫בעברית‬ ‫הרב חיים אהרן מונדרר שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות אהרן‬
‫בעמוד היומי‬ ‫ביהמ‪¢‬ד שלהבת מנחם קאסוב‬ ‫רח‪ ß‬שבטי ישראל ‪≥μ‬‬
‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫הרב משה וובר שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬ ‫הרב ישראל מאיר ווייל שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬בן עזאי ∏‬ ‫שמואל הנביא‬ ‫כל עש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∞‪ ±‬בבוקר‬
‫ביהמ‪¢‬ד היכל יוסף שלום‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫הרב זאב דייטש שליט‪¢‬א‬ ‫באידיש‬
‫הרב אפרים פישל מוטצען שליט‪¢‬א‬ ‫נוף כנרת פוריה‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי בעלזא • רח‪ ß‬בעלזא ‪μ‬‬ ‫הרב יהודה דוד גולדמן שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬חגי הנביא ‪μ‬‬ ‫באידיש‬
‫ביהמ‪¢‬ד במרכזי • קרית הבעש‪¢‬ט‬ ‫הרב בנימין קנדלר שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫¥μ‬בערב‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דקהילת זוועהיל‬ ‫מוצש‪¢‬ק שמות בא יתרו בשעה ‪±∞∫±μ‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי סדיגורא‬ ‫הרב אברהם אביש ציינוירט שליט‪¢‬א‬
‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫רח‪ ß‬קדושת לוי ‪≥¥‬‬ ‫הרב אברהם שרגא שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬שמואל הנביא‬ ‫ישיבת אנשי מעמד‬
‫באידיש‬ ‫ביהכ‪¢‬נ המרכזי טבריה עילית‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞∞∫∂‬ ‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ ואתחנן משה‬ ‫רח‪ ß‬זוננפלד ‪±‬‬
‫רח‪ ß‬הרב אלישיב‬ ‫באידיש‬ ‫רח‪ ß‬בן עזאי ∞≤‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∂ בערב‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬
‫הרב משה שטיין שליט‪¢‬א‬ ‫הרב דוד טטרושוילי שליט‪¢‬א‬ ‫הרב אלעזר מאירוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫∏‬ ‫באידיש‬ ‫באידיש‬
‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫הרב מרדכי גראהמן שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ תפארת יעקב‬ ‫בעברית‬
‫בימ‪¢‬ד קהילת בני הישיבות‬ ‫בעברית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ בית בצלאל • רח‪ ß‬אברבנאל ∏‪¥‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דקהילת זוועהיל‬ ‫רח‪ ß‬נריה הנביא ‪ ±±‬פינת אחיה השילוני‬ ‫נחלה ומנוחה‬ ‫אלעד‬ ‫הרב יצחק רוזנבלט שליט‪¢‬א‬
‫רח‪ ß‬סלומון ≤‪ ±‬כניסה דרך חצר ביהכ‪¢‬נ‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫רח‪ ß‬קדושת לוי ‪≥¥‬‬ ‫הרב יעקב דוד אולעך שליט‪¢‬א‬
‫טלז סטון‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫הרב יואל יעקב פרידמן שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ברסלב • רח‪ ß‬סלנט ∏≥‬
‫הרב מתתיהו דייטש שליט‪¢‬א‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫קהל עדת ירושלים‬ ‫ביהמ‪¢‬ד נדבורנא‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ μ‬בערב‬
‫ביהמ‪¢‬ד אשלג‬ ‫רח‪ ß‬הרב מבריסק ‪±μ‬‬ ‫רח‪ ß‬רבי יהודה הנשיא ∑∂‬
‫בימי שלישי וארא בשלח תרומה‬ ‫הרב הלל ורטהיימר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ משכן ישראל • רח‪ ß‬חבקוק ‪∂±‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≤∫‪π‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫‪π‬‬ ‫באידיש‬
‫ברח‪ ß‬חייא ‪π‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬
‫בשעה ∂ בערב‬ ‫כל יום ה‪ ß‬מויחי בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫הרב שמעון יצחק שלזינגר שליט‪¢‬א‬
‫מקור חיים‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ‪π∫¥μ‬‬
‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬ ‫באידיש‬ ‫ביהכנ‪¢‬ס אהבת תורה‬ ‫הרב ישראל גרינברגר שליט‪¢‬א‬ ‫ביהמ‪¢‬ד אנשי ירושלים • רח‪ ß‬עזרא ≤‬
‫מודיעין‬ ‫הרב ישראל טננהויז שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬עידו הנביא ∂‬ ‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי ויז‪ß‬ניץ‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫‪ π‬בערב‬
‫בעברית‬ ‫הרב אליהו אלחרר שליט‪¢‬א‬ ‫הרב שלמה יהושע כהן שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬יוסף קארו ‪μ‬‬
‫ביהמ‪¢‬ד ויזניץ מונסי • רח‪ ß‬מלצר ∏≤‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ‪ ±∞∫±μ‬בערב‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬ ‫באידיש‬
‫צפת‬ ‫ביהכ‪¢‬נ ‪¢‬משכן רפאל‪¢‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מויחי ©חוץ שמות®‬ ‫ביהכ‪¢‬נ אהל רחמים • רח‪ ß‬הרב שך ‪μ¥‬‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬
‫הרב אלעזר יוחנן אלעד שליט‪¢‬א‬ ‫טרם≠מכבי≠רח‪ ß‬תלתן‬ ‫אחרי מעריב‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫הרב אהרן גולדמינצער שליט‪¢‬א‬
‫כל יום א‪ ß‬בין מנחה לערבית‬ ‫ביהכ‪¢‬נ שערי תפילה‬ ‫הרב שלמה צבי גרינברגר שליט‪¢‬א‬
‫בכולל עלי עין • רח‪ ß‬האר‪¢‬י ∂≤‬ ‫באידיש‬ ‫בעברית‬ ‫רח‪ ß‬ירמיהו ∏‪±‬‬ ‫ביהמ‪¢‬ד ויזניץ אהבת שלום‬ ‫ביהמ‪¢‬ד תולדות יעקב יוסף סקיוורא‬
‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬ ‫ביהכ‪¢‬נ ‪¢‬קול יעקב‪ • ¢‬רח‪ ß‬הנביאים ≤≤‬ ‫רח‪ ß‬יונתן בן עוזיאל ‪±π‬‬ ‫רח‪ ß‬בר גיורא ∑‪±‬‬
‫כל יום ב‪ ß‬בין מנחה לערבית‬ ‫הרב מרדכי טננבוים שליט‪¢‬א‬ ‫הרב אברהם שמעון פולק שליט‪¢‬א‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞∞∫∞‪±‬‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬
‫בלשה‪¢‬ק‬ ‫ביהמ‪¢‬ד הראשונים‬ ‫ביהמ‪¢‬ד יד סופר ערלוי‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪π∫±μ‬‬
‫ביהכ‪¢‬נ קול יהודה • רח‪ ß‬יעל הגיבורה‬ ‫רח‪ ß‬רבי עקיבא ‪±μ‬‬ ‫רח‪ ß‬המגיד ממעזריטש‬ ‫באידיש‬
‫הרב דוד אקסל שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ב‪ ß‬בשעה ‪ ∑∫±μ‬בערב‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק מויחי בשעה ∞‪∂∫¥‬‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ π∫¥μ‬בערב‬ ‫הרב משה פינטו שליט‪¢‬א‬
‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫הרב יוסף מאיר שפיצר שליט‪¢‬א‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז • רח‪ ß‬תרפט ‪±μ‬‬ ‫קהילת מיתר • ענבר ∑‪±‬‬ ‫ביהכ‪¢‬נ מנין אברכים ©מגן אברהם®‬
‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∏∫±μ‬בערב‬ ‫כל יום ד‪ß‬‬ ‫הרב שמואל פנחס טרויבע שליט‪¢‬א‬ ‫הרב אפרים פישל פערל שליט‪¢‬א‬ ‫רח‪ ß‬ירמיהו ∞‪±‬‬ ‫כולל חסדי דוד בביהמ‪¢‬ד ספינקא‬
‫ביהמ‪¢‬ד ר‪ ß‬אשר‪ß‬ס שול‬ ‫רח‪ ß‬סלנט ≤‪±‬‬
‫באידיש‬ ‫פעמים בחודש ע‪¢‬פ פרסום במקום‬ ‫ביהמ‪¢‬ד בית פנחס דחסידי בעלזא‬ ‫רח‪ ß‬החוזה מלובלין ‪±‬‬ ‫כל מוצש‪¢‬ק בשעה ∞≥∫‪π‬‬
‫רח‪ ß‬יואל ‪±μ‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞∞∫≤‪ ±‬בצהריים‬
‫הרב חיים ישראל הורוביץ שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ קיפודן • רח‪ ß‬קיפודן ‪≤±‬‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬
‫ביהמ‪¢‬ד דחסידי צאנז ©בשטיבל בית‬ ‫כל עש‪¢‬ק‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∏ בערב‬
‫יצחק® • רח‪ ß‬תרפט ‪±μ‬‬ ‫באידיש‬ ‫הרב שלמה הכהן קאהן שליט‪¢‬א‬
‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫∂ בערב‬ ‫בשעה ∞≥∫∏¨ ובשעה ∞∞∫‪ π‬בבוקר‬ ‫ביהמ‪¢‬ד שבט הלוי • רח‪ ß‬חב‪¢‬ד ≥≤‬
‫באידיש‬ ‫הרב ישראל מילר שליט‪¢‬א‬ ‫כל יום ג‪ ß‬בשעה ‪ ∂∫±μ‬בערב‬
‫רמת גן‬ ‫באידיש‬
‫בכולל אמרי חיים • רח‪ ß‬אהבת שלום ≥‪±‬‬
‫הרב נחום רפפורט שליט‪¢‬א‬ ‫ביהכ‪¢‬נ הגדול • רח‪ ß‬קיפודן ‪≤±‬‬ ‫כל יום ה‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ μ‬בערב‬
‫ביהכ‪¢‬נ אשכנז‬ ‫כל שבת קודש לאחר תפלת ותיקין‬
‫רח‪ ß‬הגדה ‪ π‬רמת יצחק‬ ‫באידיש‬
‫ביהכ‪¢‬נ דביר מודיעין • רח‪ ß‬נחל פארן ‪μ‬‬
‫הרב יוסף משדי שליט‪¢‬א‬ ‫הרב מנחם קוריץ שליט‪¢‬א‬
‫כל יום א‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בבוקר‬ ‫כל שבת קודש בשעה ∞∞∫‪ ¥‬בצהריים‬ ‫ביהמ‪¢‬ד פינסק קארלין‬
‫ביהכ‪¢‬נ המשהדים ©בעז‪¢‬נ®‬ ‫רח‪ ß‬המגיד ממזריטש ∑‪¥‬‬
‫רח‪ ß‬קאליש‬ ‫כל יום ד‪ ß‬בשעה ∞≥∫‪ π‬בערב‬
‫כל עש‪¢‬ק בשעה ∞‪ π∫±‬בבוקר‬
‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬ ‫בעברית‬ ‫באידיש‬

‫שיעורי תורה‪ ¢‬טלפון∫ ‪ ∞μ≤Æ∑∂≤Æ¥∞≥≤ • ∞μ≤Æ∑∂≤Æ¥∞≥±‬בארה‪¢‬ב∫ ∞‪∑±∏Æ∏μ≥Æ≥πμ‬‬
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12