Page 5 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 5
ěđĠ
ÇÁ·ÈÇÁ ÇÁ² ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ´´ ěđĠ ĦđĜđĤėĒĦđĜđĤėĒ
?°¸°¯ »É ¾¸¯ ¸°Ç


¸² ¾Á´´Á± ²À¸¸½ ·¯³ ÇÁ´´
,·¯·È ¸² ¾¸¯ ³°¸È¸ Á·ÈÇÁ
¾Ã¯ÈÁ± ·¯³ ÇÁ´´ ¾´¯
?³Ç´É ²´½»É Á·ÈÇÁ ¸² °¸°¯ »É

ÇÁ² À¯´´Ç¯Ã À´½º³ ¼Á·
·¸»¶½ ·¯³ Á"¸µ °Ç ÇÁµ»Á°
³»Á½ »È»È
;°¸°¯ »É ¾¸¯ ¾Á¿¸´¯´´ ´Å ¾Á´´Á±


,¯Ç´±¸²¯À ¸"Ç´½²¯ ¾´Ã ¾È¸· ¸² ³»Á½
ÇÁ² ¾´¯ ,¯»¯¸°´ ĸȵ²¯½
¾´Ã É´½² ÇÁº¸»ÇÁ²¿´¯´´
Á"¸µ ¾¸·¯¸À´³½ Æ"³Ç³
¸°È´É Á·À·»Á ¸² ¾´Ã ,´"¸³ ¸Àû¯ ƶŸ °Ç³ ·¸½ ÀÁ´½È

É´²¸À¶³ É´²»´É° ¾Á²¸´ ÇÆ´¶ ÇÁ·½¸Ç¯° ¾´¯ °¸°¯ »É


¾¸¸µ ·¯³ ,¾Ç¯´´Á± Ƿÿ µ¸¯ ¼³Ç°¯ 'Ç À¯´´ ¼Á²º¯¿ .´¿¸¿½µ ¸"Ç´½²¯ µ¸° Á"¸µ 'Ƴ ·"ÈÁ°³ ¼¸½¸³ ÉÁ°È Ç´¯ ¾Ç½ ¾°¸´»± ´Å ÇÁ´´È µ¸¯ °¸°¯ »É ¾´Ã ¾À¯± ¸² ¸´¯ ±¸²¿Á¸¸±
,»"ŵ Ä»¸ §Ã½ ¼¶¿½ À¶¿ §Ã ¸°Ç Æ"³±³ ·¸½ ·¯³Á± ³¿´É¶ ¸´Çà ÇÁ² ÇÁ°¯ ,»½´· ÇÁ'°¸°¯ »É ÇÁ² ¹¸µ ·ÇÁ³ ¾À¸´Ç²¿¸¯ ,¼»´Á ¸»´²± ·Ç¸Å¯ §ÃÈ ¾´¯ ·¿¸´¯´´Á± »¯½¯ ¾°¯³ ¯² µ¯
·¯³Á± »"µ»¯Çȸ°Ç³¾´µ¾¸¸µ·¯³¼Á²ºÇ´²¾´¯ Á±¸»¯½¯ ¸² ´Å ƸǴŠ·Ç¸Ã ¸Àû¯ °Ç³ ·¸½ ÀÁ´½È .³»Á½ ¸È¿¯´ Ç´²³ ¸Æ¸²Å
¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ »¯Çȸ 'Ç .Ç´± ¾¸¯ É´°Ç¸Æ ÁÇÁ²¿´µ¯° ¹¸µ ·Ç¸ §ÃÈ ÀÁ .ƸǴŠ¾Ç¯¸ ÇÁ±¸»²¿ÁÅ ¾´Ã ,ÁÇÁÃÀ¯½·¯ ¾´Ã ¾À¯± ¸² ¸´¯ ·¿¸¸³ ·Ç¸Å¯ §ÃÈ ¾Á½ ¸´´ ¹¸µ ·Ç¸ §ÃÈ ÀÁ
»É ¾¸¯ ¾Æ¸Ç°¯Ã ¸¸´´Å ·¯³Á± ·¯³ ÇÁº»Á´´ ,·¿¯Æ¸Ç°¯Ã ¾´¯ ,¾À¯± ¸² ¸´¯ ¾Á¸¸± ¼¸²¸À¶ ¸² ¸´´ ·ÇÁ³ ¾Á½ ¸´´ ¹¸»ÆǸ´´ ¾°¯³ ¯² µ¯ ·ÇÁ»Æ ¾Á½ ¾´¯ ,¾¸»°´» ¾´¯ ·´Å¿¯» ,ÆÀ¿Áµ¸»
Á±¸·Ç¯² ¾»Á·ÈÆÁ´´¯ ¾Ã»¯³Á± ¹¯À ¯ ·¯³ ÇÁ ¾´¯ °¸°¯ ³ÈÁ½ ¸È¿¯´ ¼¸²¸À¶ ¾´Ã µ¸¯ ¾À¸´Ç²¿¸¯ »½´· ÇÁ² µ¯ ¯ ·ÇÁ³Á± ¹¸µ ·¯³ ¯² ,¾²¸¯-»½¸³ ·Ç¸Å¯ §ÃÈ ¾´¯ ·¿¸´¯´´Á±
.É´»³Æ ¼´¸ ¸´¯ ¾'¸°Ç ÇÁ¸¸µ ´Å ¾Á½´ÆÁ±¿¯ ·ÈǯƯ ¾Á¿Áµ Áº»Á´´ ,³° ´º»³ ¼¸»Á´È ,ÇÁ²¸¸» ·¿¸¸³ ¾´¯ ,É´²¸À¶´ ³Ç´É »´Æ
¾¯ ¾Á±¿¯±Á±¿¯ »¯½¯ µ¸¯ ¯² ?¾±¯µ ´Å ¹¸¸È µ¸¯ À¯´´" ...°´· .É´²¸À¶´ ³Ç´É ¾´Ã Ǻµ ÇÁ±¸²Á°Á» ¾¸¸Æ ¯·È¸¿ µ¸¯'À
¾´Ã ¹Á»°¸·È ÇÁ±¸»²¿ÁÅ ¾Á´´Á± ¾Á¿Áµ ÀÁ ,¾°Á» ÇÁ·ºÁ .À'¸°Ç ¸² ¾´Ã ·¯·È ¸² ¾Á´´Á± µ¸¯ ,°¸°¯ »É ·¯·È ¸²" ¾´Ã ÇÁ·¿ÁÅ ÇÁȸ'²¸À¶ ÇÁ² ¾Á´´Á± »¯½¯ µ¸¯ °¸°¯ »É
?·È¸¿ ÇÁ´´ ¾´¯ °´»Á» ,ĸ¿µ¸´´ ,Dz¿Àº»¯ ¾´Ã ,À'¸°Ç ÇÁ¿¸Èµ¸Ç ¾Á´´Á± ¯² ¾Á¿Áµ ÀÁ .¼´·Á½´¯ ¼¸²¸À¶ ¾ÁµÁ± ¯² ·¯³ ¾Á½ ÀÁ ¾´¯ ,Ç´²³ ¸Æ¸²Å ¸»´²± ·¿¸´¯´´Á± ¾°¯³ ¯² .»¯Çȸ Äǯ
·¿ÃÁÁ± ¯² ·È¸¿ ¾°¯³ À'¸°Ç ¸² µ¯ ,µ¸¯ ¾ÁÈÁ± µ¸¯'ÀÀ¯´´ ·È¸¿Ç¯± µ¸¯ ·¿¸¸³ .¯Ç± §Ã² ¯½´¸ ¾²Á¸ ¾´¯ É°È ¾²Á¸ ¾È¸· ¯² .·»Á´´ ÁÅ¿¯± ¸² ¾´Ã ¼¸²¸À¶ ·½¯Ç·ÈÁ± ÇÁ³¯ ¾°¯³
ÇÁ²¿¸Æ ÁÇÁ¸¸µ ·Æ¸ÈÁ± ¾°¯³ É´¶ §ÃȽ ¸² ¾´¯ ,É´²À´½ ¾¸¸Æ ÇÁÇÁ± 11 ¾Á´´Á± ¾Á¿Áµ »¯½¯ .»À¸°¯ ÇÈï ,¾°¸»°Á± ·¯³ ¯² ¾´Ã ¾´¯ ,³Ç´°¶°ÈÉ´¸Ç¯¸²·¸¸Ç²Á±¹¸´¯¹¸µ¾°¯³
¹¸µ ·¯³ ¹Á»À¸°´Å ¾´¯ ,¼¸»È´Ç¸ ¾´¯ ÆÇ°¸¿°¾¸¯É´°¸È¸´Å ¾»³´È ¾¸¯ .¾¸¿½ ¾¸¸¯ ¾¯³Ç¯Ã ¼¸´Æ µ¸¯ ·¿¸¸³ ¾´¯ ,¹Á»°¸·È ¾¸¯ ³·¸»Ã³ É¸Ç¯È ¼Á² ¾»Á·Èø´¯ ƸǴŠ¾Ã»¯³Á± ¾Á½
¾¸¯È ³»´Å½º" À¸´¯ ÀÁ ·Áµ ²¿¸Å¯ .·±¸²¸¸»Á±À¸´¯ °¸°¯ »É ¾¯³Ç¯Ã ·¿¸¸³ ¾Á¿Áµ ÇÁÅÁ» §Ãĸµ 300 ·¯³Á± ¾°¯³ Áº»Á´´ .¾°Ç´¶ ¾À¸´Ç± ¼Á²º¯¿ »¯Çȸ Äǯ
."¼¸±² ³° À¯² .¹¸µ ǯà ƿ¯° ¯ ¾°¯³ ¾ÁÆ ÇÁ²Á¸ ,¼¸¿¸¿½ ¸¸´´Å-À¿¸¸¯ °Ç³ µ¸¯ °¸°¯ »É ¸°È´É Á¿Á°¸»°Ç¯Ã ¸² ¾´Ã ÇÁ¿¸¸¯
¾´¯ ,¾¸¸µ ȯ¸¸½ ¾Å¿¯±¿¸¯ ·È¸¿º¯¿ ¹¸µ »¸´´ ¸Àû¯ °Ç³ ¾Á½ À¯´´Ç¯Ã ·È¸¿ ¾Á¸¸·Èǯà Ǹ½ ¼±³ ,·Æ¯Ã ÇÁ² µ¸¯ ¾Á²¸´ ÇÆ´¶ À»¯ ·½¸Ç¯° µ¸¯ ÇÁº»Á´´ ,´"¸³ ¸Àû¯ ƶŸ ±"ÃÈÉ ¸²´ÆÃ-»³Æ¸´ .
»À¸° ¸² °¸´¯ ,¾Á´´Á·¯Ç ÀÁ §ÃÁ ¹¯¿ ¾ÁÆ ¾Á½ :·±¯µ ÇÁ ...¯² ¾´Ã ¾Ã¯»·¿¯ µ¸¯ ÇÁ ·»¸¸ÅÇÁ² ÀÁ´½È ¯ ¾¸¯ .É´²¸À¶³ É´²»´É° ¼´ÅÁ
ÇÈï ,¼¸Ç²¶¾´¯¼¸»»´º¾Á¿ÁÃÁ¯²¾»Á´´Á¿Á°¸»°Ç¯Ã ´Å ,Å"ÇÉ É¿È° ,°¸°¯ »É ¾¸¯ ¾Ç¸´°Á± µ¸¯ ¸Àû¯ °Ç³ ¯ µ¸´»° ȸ·Æ¯Ã µ¸¯ À¯´´ ,·¯·È "¾¸¸µ" ÇÁ°¸¯ »À¸°¯
...¾¯· ¾Á¿ÁÆ ÀÁ §ÃÁ ¹¯¿ ¾Á½ ·Á´´ ±"³Ç³ ¾´Ã ¾´µ ,²¸À¶ ÇÁÇÁ± ¯ ,»"µ»¯Çȸ°Ç³ÇÁ·¯Ã¾¸¸µ Áº»Á´´ É´¿´Çºµ Áº¸»ÇÁ²¿´¯´´ Á¿¸¸µ ¾´Ã »¸¸· ÇÁ¿¸¸»Æ
¾¸¸¯ ´Å ¸Àû¯ °Ç³ ¾Å¸¿ÁDZ¯° ´Å ÇÁ´´È ÇÁ¸¸µ µ¸¯'À µ¸¯ ÇÁº»Á´´ ,¯Å¸´´¸µ² ·¯·È ¸² ¾´Ã »"µÀû¯ ¼³Ç°¯ ¸°Ç .ÇÁº¸° ´»¸Ã¯ ¾´¯ ¾Á»·¸ §Ã¯Æ ÁÇÁÇÁ½ ¾Á±¿¯»Ç¯Ã
Á²Á¸ ¾´¯ ,±¸²'ÃƸ³ ǯ± ¾Á¿Áµ É´Á¸²¸ Á¿¸¸µ »¸¸´´ ,¯È´¿ ¹¸µ ¾Á´´Á± ³º´µ ·¯³ ¾´¯ ÆÅ¯Æ ¾¸¯ ³Ç´°¶³ ¸È¯Ç½ ¾Á´´Á± °Ç³ ·Å¸µ ,°¸°¯ »É ¾´ÃÅ ¾¸¯ ÇÁ½¸Å ¼Á¿¸¸»Æ ¾¸¸µ ¾¸¯ ·¸¸Å Áȸ²¸¯
Á¿Á²¿¸°Ç¯Ã ´Å ÇÁ°¸Ç¯ ·Ç¸Ã ¸´¯ ·±¿ÁÇ° ¾Á½ À¯´´ ³²´Æ¿ ¸È´²¸¶³ ,Æůƽ Æ"³Ç³ ,À'¸°Ç ¿¸Ã ¸¸° ¾¸¸µ ´Å ÂôÉÀ½ ¾Á¿Áµ ¼¸¯ ¼´Ç¯ ¾Á´´ ,Ç"³Á»° ¼¸ÁÈÉ ¾°» °´ÇÆ ,¸Àû¯
,"°¸°¯ »É Áȸ'²¸À¶" ¸² ´Å ¹¸µ ¾Ç¸Ç·¿ÁÅ¿¯Æ Ǹ½ .¼¸¯È´¿ ¸Ç½¯³´ ,ɽ¯ ÉÃȳ ,Dz¿Àº»¯½ ¹¸¿Á³ ¸°Ç Æ"³Ç³ ,¼"¸Ç³ ´Å ¹¸µ ¾Á¸Å¯° Áº»Á´´ ¼¸°Éº ¾´¯ ¼¸Ç´°¸¶ Á¿¸¸µ ¾¯³Ç¯Ã !
.¼´½¸¿¸½ ¼´Å ¾·»¯³ ´Å ¹¸µ ¾Ç¸°´Ç §ÃǸ½¾´¯ .»"ŵ ,ɽ¯ ¾´Ã Ç´² ¼Á¿´Ã ,'¸É´²»´É´ É´²¸À¶ ·¸½ ±¿´²¿¸°Ç¯Ã ¾¸¯ ¼Á»¯
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10