Page 6 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 6
»¯¸½¶Ç¸ ¸°Ç ¶"³±³
»Ëŵ °½¯² ƶŸ »¯Çȸ

±" §ÃÈÉ-±ËÁÈÉ Ç²¯ ·Ëº ,·¸¸Åǯ¸ Á·'10 ¸² ´Å
,¾·»Á´´ ·»Æ¯ÈÁ± ·¯³ É´¯¿Æ ¾¸¸µ ,Ç°² ¼È ¯ ¾Á´´Á± µ¸¯ É´¿´¯± ¾¸¸µ

ÇÁ¸¸Ã ¯ ¸´´ ·¿ÁÇ°Á± ·¯³ »¯Çȸ É°³¯ ¾¸¸µ À¯´´ ·¸¸ÅÇÁ²¿¸¯¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ ¾´¯ ,³»¸»´ ¼½´¸ ·¿ÇÁ»Á± ¾´¯ ¸² ¾Ç¸Ã ´Å ·Ç¯ À'ÇÁ·¯Ã ¾¸¸µ ¸´¯ ¾Ç¯´´Á± ƶŸ »¯Çȸ »¯¸½¶Ç¸ ¸°Ç ¾´¯±³ .³ .¸°Ç³
·Á½º ·¯³ À¯´´ ¸´»¸Á ¾´¯ ¾´¯± ÇÁ±¸·º¸Ç ¯ ¸² ¾°Á±Á± ÇÁ ·¯³ ÀÇÁ²¿¯ ¾È¸´´Å .·¯·È ¸´¿Á± ·¸½ ¾Ç¯´´Á± ¾Ç¸´°Á± µ¸¯ »"ŵ °½¯²
À¯´´ ¸² ´»¸Ã¯ .¾º¸¸»± À¿¸¸µ ·¯³Á± ·È¸¿ ÉǸµ± ¸² °¸»´Å ¾´¯ ,³·¸¶È ¸² ¸´¯ ³¶±È³ ¸² ¾¸¯ ,³"ÁÇÉ Ç¯¸ ¾¸¯ ,ƸǴŠǯ¸ ·ÇÁ²¿´³ »¯¸½¶Ç¸ ¸°Ç ¾´¯±³ ¸°Ç ¾¸¸½ ¾Á´´"
Á¿¸¸µ '·ÆÁ½ÈÁ±' ·È¸¿ ¸¸µ ·¯³ ÀÁ À ¸´Ç±¯µ¸¯·¸¸ÅÁ¿Á¸¾¸¯³·¸¶È³ ÇÁ·¯Ã ¾¸¸µ ´Å ,¾»¸´Ã ¯¿¯»°¯¸ ·¯·È ¾Á´´Á± ·»¯´´ »"ŵ °½¯² ƶŸ »¯Çȸ
·È¸¿ ¾°¯³ ¾´¯ ,¾Á±¿´¿¸¸½ 'Á½ÁÇ·ÀÆÁ' ¾´Ã ¹¸´Ç°Á± ¾Ç¯Ã ȸ¸»Ã ¸² ¾´Ã ·¿ÁůÇà Áº»Á´´ ,»"ŵ °½¯² ¯¿ºÈ °ÆÁ¸ ¸°Ç ±"³Ç³ ·È¸¿ ¹¸µ ¾´¯ ¼¯Ç·È ¾·¸½ ¾¸¸±´Å·¸½ ·¸¸Ç±
¾°¯³ ,³ÃÆȳ ¾¸¯ É´¿´¯± ¾¸¸µ ¾Á½´¿Á±¿¯ É¶É ¾Ç¯´´Á± ¾'·¶ÈÁ± ¯Èǯ´´ É´²³¸ Á·¯· ¾¸¸µ .·¯·È ¾´Ã °Ç ÇÁ² ¾Á´´Á± µ¸¯ ¾Á½¯¿ ¾¸¸µ ·»¯´´ ,ɽ¯ ¾·¸½ ¾·»¯³
µ¸¯ ³Ç´É° É´¿´¯± ¾¸¸µ µ¯ ·À´¯´´Á± ÇÁ°¯ µ¸¯ ÇÁ·»Á ÇÁ±¿¸¯ ¾¸¸µ įǷ ¾´¯ ,´É¶±È³ ÇÁÀ¸´Ç± ¯ À»¯ ·¿¯Æ¯° ¾Á´´Á± ¹¸´¯ µ¸¯ ÇÁ°¯ ,Ç´²³ ¸»´²± ¸² ¾´Ã ÇÁ¿¸¸¯ ¸´´ ¾±¿¸»ÆÁ±
»¸´´ ¾Á½ ÇÁ½¸¯ ¾Á´´ ¾´¯ ,¾ÇÁ²¿´¯´´¯° ¼´Å ·¯³ ÇÁ ¸´´ ,¾¸ÇÁ² ¸Æ° ¯ ¾Á´´Á± ¾¸´È ÇÁ .Á"¸µ ¸°Ç ÇÁ°´Æ¸Ç·À ¾´Ã ²¸À¶ ¯ ¾´¯ ,¾´¯± ¾·¸½ ¾°¸¸»° ·»¯´´Á± ·ÈÇÁ°¸» ·¯³ ÇÁ
³¯Ç½ Á·Ã¸·Èǯà ¯ ÀÁÃÁ ¾ÇÁ´´ ǯ´´Á± ¾¸´È ÇÁ ·¯³ ·»¸¸ÅÇÁ² »¯½¯ ·À°»Áµ ·¿¯¿ Æǯ·È ¾·»¯³Á± ¹¸µ ÇÁ ·¯³ ¹¸´¯ ±¸²¿Á¸¸± ,²´°º ¾¸¸µ ¾Á´´Á± ǸÆý ¾´¯ ɽ¯
,°½¯² °Ç³ ´Å ¹¸µ ¾Á½ ·²¿Á´´ ¼´Æ½ 12 ¸² ¸¸° ³ÈÁ½» ³º»³ ɴøǷ ·¿ÁÆÁ± ¯ÇÁ·¯³¾´µ¾¸¸µ¾´¯ ,¸°Ç Dz¿Àº»¯ ¼´Å ¾¸ÇÁ² ·°¸¸»±Á± ·¯³ ÇÁ À¯´´ ¾±Á´´ ¸² ¾¸¯
¾Ç¸·¸Å ·¿ÁÆÁ± ·Ç¯ ¾Ã¸´¯ ·¯³ ÇÁº»Á´´ ¾¸¸±·¸½ ·Ã¯ ·±Á»Ã ÇÁ À¯´´ ¼Á²º¯¿ ,ǯ¸ ¶½È¸'³Ç"´½²¯ Æ"º ¹¯¿ ¾°Á±Á± ¾Á½¯¿ ÇÁ·ÇÁ´´ ¸² ·¸½ ..."ÆÁÇÈ ¼´È ¾¸¸Æ ¾¯
.¾´È» ¾·¸½ ɴǴƽ Áº¸»·Æ¿´Ã ¸² ¾´Çºµ ¾´Ã .³·¸¶È ¸² ´Å ÇÁ·¯Ã ¾¸¸µ ·¸½ .Á"¸µ Dz¿Àº»¯½ '»¯Çȸ Á¿¸¸µ ¾´Ã ÇÁ¿¸¸¯ ÀÁ´½È ÇÁµ¿´¯ ¾¯ ·°¸´³
¸² ¾Á´´Á± ·È¸¿ µ¸¯ É´¿´ÇȺ Á¿¸¸µ ÇÁ À¯´´ ¼Á²º¯¿ ·¸¸Å ÁÅÇ´Æ ¯ ÇÁ°¯ ¾¸´È ÇÁ µ¸¯ ²¿¸Æ ¾¸¸»Æ À»¯ ¾´Ã ¹¯¿ ¾Á±¿ÁÇ°´ÅÀ¸´Ç¯ ·Ç¸°´Çà À¯´´ ,¼¸²¸½»É
·È¸¿ ¹¸µ ·¯³ ÇÁ ,É´¿´¯± ¾¸¸µ ´Å ³°¸À ¸² ¾´Ã ÀÁŸ¸» ¸² ¾Á½´¿Á±ÇÁ°¸¯ ·¯³ ÇÁÃÇ¯È ¾´¯ ¸´»¸Á ¾¯ ÀÁ»¯ ¾±¸·ÈÁ±À¸´Ç¯ .É´»²± À¿'¸°Ç ¾¸¸µ
ÇÁ ,Ã¯Æ Á¿ÇÁµ¸¸¯ ¾¸¸µ ¸´¯ ·µ¯»Ç¯Ã Á·¸¸´´Å ¸² ¾º¯Ç°Á±À¸´¯ ·¯³ ³±³¿³ ÇÁ µ¯ ·±¯µÁ±Ç¯Ã ¾°¯³ Á»¯ ¾´¯ ,Ã¯Æ µ¸¸ÇÆ ¯ ¾´Ã »¸¸· ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ ´»¸Ã¯
·±Á»Ã ÇÁ .¾'ǵ¶ ¾´¯ ¾'ǵ¶ ±¸²¿Á·È ·±Á»Ã ¾²¸¯ À¿Á·ÀÇÁ½ Áº»Á´´ ¾¸¯ ,±¸ÇÆ ·»Á´´ ÇÁ ¾Á´´ .»¯Çȸ° »´²± ¯ ¾ÀƯ´´À¸´¯ ·Á´´ ²»¸½) ,'¼¸²³´¯' Á»¸Ã ·È¸¿ ·¯³ À¯´´
Âǯ² ¾¯½ÇÁ±¿¸¯ ÇÁ²Á¸ µ¯ ¾±¯µ À»¯ ·±¿ÁÇ°Á±½´¯ ÇÁ²¸¸» ¾Á¿Áµ ·¯·È ¸² ¾´Ã ¾¸¸± ·»¯´´Á± ÇÁ ·¯³ ¾Ç¯´´Á± ÇÁ·»Á µ¸¯ ³²´½ ÇÁ¿¸¸¯ ÇÁ²Á¸ ÇÁ°¯ µ¸¯ (...·²ÁÇÁ±
,ɺÀ½ ¾¸¸¯ È·¯º ·´± ¾Á¿ÁÆ ´Å ¾°ÁÇ·È ¸² ¹Ç´² É´¸Çµº¯ À¸´Ç± ·¸½ ¾Ç¯´´Á± ³°¸È¸ Á·½¸Ç¯° ·»Á´´ ¸² ¾¸¯ ¾Á¿ÇÁ» ´Å °¯±´Å ¾¸¯ ,É´»²± ¾¸¸µ ,É´¿´¯± ¾¸¸µ µ¯
À"È Ä¿¯± ¾Á¿ÁÆ ´Å ¾°ÁÇ·È ·¯·È¿¯ .²"¸³ ,¼¸ÁÈÇ Áȸů¿ ¾´Ã ·Ã¯ÈÇÁǸà ¸² ÇÁ·¿´¯ '¾¸»°´» ¸½º¶' ¾´¯ ,ǯ²¿Á±Á» ¾Á´´Á± µ¸¯ ,²À¶´ ³Æ²Å Á¿¸¸µ
·Á´´Á·¯ÇÁ± µ¸¯ ·À°»Áµ °½¯² °Ç³ ¸´´ ¾´¯ ,»"ŵ ¯Ç¸ÃÈ Ç¸¯½ ¸°Ç ¾´¯±³ ¼¸¿´¯± ¸² ¾´Ã ·¿ºÁÇǯà ¾Á´´Á± µ¸¯ ÇÁ
·¸½ ±¸ÇÆ ¸² ·°Á»Á±ÇÁ°¸¯ ¾´¯ ¾Ç¯´´Á± ³°¸È¸ ÇÁ² ¾¸¯ ¾Á½ ·¯³ ·¿¯Æ¯° .Ç´² ¾Á±¸²ÇÁ¸Çà ¼Á¿´Ã ¼¸Æ¸²Å´
²¿¯»±¿Á ¾¯²¿¯» ¾¸¯ ±¸²¿Á¸¸µ ,¼¸À¸¿ ¸À¸¿ ¹¸µ ¾°¯³ À¯´´ ¼¸¸´»¸Á ǯ¿ ¾Á½´¿Á±¿¯ *
³½¶»½ ¸² ¾Á´´ ·Æ¿´Ã ³´Å½ Ç°² ¯ °¸»´Å ¯Ç½± ·¯»° ·ÇÁ²¿´³ Ǹà ·ÇÁ³Ç¯Ã
·Ç¯² ¾¸´È µ¸¯ ÇÁ ¾´¯ ,¾º¯Ç°Á±À¸´¯ ·¯³ Ç´¶° ÇÁ±¿¸¯ ÇÁ² À¯´´ ÀÁÃÁ ,±¸¿¸¸´´¿ÁÀ¸´¯
ÁÅ¿¯± ¸² À¸´¯ºÇ´² ·Ã¯ºÇ¯Ã ¾°¸»°Á± ·¯³Á± ·È¸¿ ·¯³ ƶŸ »¯Çȸ »¯¸½¶Ç¸
.±¸ÇÆ .¾µ¸¸´´¯° ´Å ¾·¸¸Æ¸ÇÁ´´È Á±¸Ç°¸¯ ¾¸¸Æ
¾°¸»°Ç¯Ã ÇÁ µ¸¯ ³½¶»½ ¸² ¹¯¿ ÇÁ ·¯³ ¾¸»°´» ¸½º¶ É°¸È¸ ¾¸¯ ·Ç¯²
¹¸´¯ ·¯³ ÇÁ ´¯´´ ,¾¯²¿¯» ¾¸¯ ¾Á¿¸´¯´´ ,³°¸È¸ È¯Ç ¾À¸´Ç± ¼Á¿¸¯ ¾Á´´Á± Æ°²½ ¹¸µ
¾´¯ ,¾¸Å¸°Ç Á°´È¶ ¾¸¸µ ·¸½ ·¯³Á± ³¿´É¶ ³°¸È¸ ¸² ¾´Ã ¶¸±È½ ¼Á¿¸¯ ÇÁ½º¯¿ ¾´¯
·¸¸³ÇÁ±¿¸Ç± ¾Á´´ ·»¯´´ ÇÁ À¯´´ ¼Á²Å¯Ç· ¸´»³ ¾´Á½È ¼³Ç°¯ ¸°Ç ²¸À¶³ ¾´¯±³
¾¸¯ Á»Á·È É´¿°Ç ¯ ¾Á½´Æ¯° ·¿ÁÆÁ± µ¸¯ ÇÁº»Á´´ ,²"¸³ »"ŵ ĸ´´Ç´³ -»±¿Á
·È¸¿ ÇÁ ·¯³ ,É´»³Æ ¸² ¾´Ã Á¿¸¸¯ Á»'´Á½È ¸°Ç" À»¯ ·¿¯Æ¯° ±"ÃÈÉ ¸²´ÆÃ-»³Æ¸´ .
,³Ç´É »È ³Çɺ° ¾¸¸µ ȽÉȽ ¹¸µ ·»¯´´Á± ȸ¯ ¯ ¼¸¯ ¾¸¯ ±¸²¿ÁÁµ ,"ÇÁ´´¯º¸»Áȵ
´Å ³¿³¿ ¾À¯»È¯° ÇÁ ·¯³ ·¯·È¿¯ ¾´¯ ¾¸¸µ À¸´¯ºÇ´² ¾´¯ ,ÇÉÀ¿ Ƹ²Å ¯ ¾´¯ ¯»Ã
¾»²¿¯³ ¾±¿¯ÃÁ±¿¯ ·¯³ ¾´¯ ,´Ãº Á¸±½ ¾¸¸µ ³»´² ¯ ¾°¸»°Ç¯Ã ÇÁ µ¸¯ ¾°Á» Ä¿¯±
Æǯ·È ·¯³ ÇÁ À¯´´ ¾´Ã ,¾·¿¯½¸¸² ·¸½ .»"µÁ»'´Á½È ¸°Ç ¾´Ã ³ÆȽ´
Æǯ·È ·¯³ ÇÁ ¾´¯ ,¾Á´´Á± ¶¸»Å½
·¸¸Æȸ²¸¯ ¾´Ã ³¸»°Ã¸´¯ À¯² ¾Ã»¯³Á±´Å ·¸¸Å Áȸ²¸¯
.±¸ÇÆ ¾º¯¿ ²¿¯»±¿Á ¾¸¯ ³»¸»´ ¼½´¸ ´° ɸ±³´
·È¸¿ ·¯³ ÇÁ À¯´´ ¼Á²Å¯Ç· ÇÁ°¯ ÇÁ·¯Ã ¾¸¸µ µ¸¯ Ç´¶° ¯ ±¸²¿Á¸¸µ ¹¯¿ !
¾ÅÁµÁ± ÇÁ µ¸¯ Á»Á·È É´¿°Ç ¯ ¾Á½´¿Ç¯Ã ¾Á½´¿Á±Ã¸´¯ µ¸¯ ÇÁ ¾´¯ ,¾Ç¯´´Á± Ƿÿ k ue wqdd_jhkqxe qk dqmx h`w
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11