Page 6 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 6
º§»´ºï

ª´§§´ªº
´«³¹¥ªº

¦°©®° «¥ ¬² ±§¶ ´ª­«»´ ®ª«ï¹

±¦¹ ±¦­¦ ¯¦º º¦ - ±Ç´°ÈÁÇç ¸²¸»¸ ·¸½ ÀÁ´½È ¯ ¾´Ã
¼¸»È´Ç¸ ¾´Ã ¯"·¸»È À¸¸´´ ¾´Á½È °Ç³ ¾´¯ Æǯ¸ ´¸¿ ¾´Ã "ª«®»

,dxy hwxy
d ,a_g n`kqe lqoh_ hdd ,yhbwfc ydbch kx lho`wc hkdba du wqb khhdd ,rkhc qkqhuo_ohs - gkqgxqaw_s eh_ vhwdu ghhu _ ghm

w du ddhw` _ n`hwxqa hdk` cxm
w g_c nd_ ,`w wqvphw` wqb ,_hvpohxdb `wc hb rhd_ gahsw_s baojx bu n`hwxqa eh_ p_dd ddhw` _ nw_ddqa
nh_ n_bo_k nds ke n_mbda (hw_c) nwc_ du thkmm eh_ wq nd_ ,h`w wqwqa wqb hhe nqdg hde_ nd_ pqhudghgpoh_ ,dxy hwxy
d - wdxqk _pj nh` nw_ddqa
ghhvahgjhdd hb w_s gkqgx wq njkqdd ihd_ k_e wq e_ lhhcoqe_w `wc ihe gboqdd ke hdk` cxm `wc njkqdd nh_
qahboqgxgp`kqe _ ngk_co_ nds nh_ lho`wc hkdba hb nqo_Bxohh_ .nbh_ hb nB_johhw_ _ ghm ,ke lhhcoqe_w `vqh `wc du
:hdk` `wc g`hhwx qboq lhh` hb nqddqg_w nskqc du cxv` qboqaohwb
:ahbo`hhwx ,ckcv qxhpv_b_gw_ .qvhwqm_ l_waqkqg _ nvhx du nwqkv whm
nw_ddqa gkqgxqaohh_ eh_ p_b .hhv_dd_kp nh_ ckcv qxhpv_b_gw_
lkdq hod_a hb nds tw_c lqods gdk` ghm awd`xqws nh_ kcdx qxhpv_b_gw_ hb pohh_ nqddqa eh_ ddhw` wqahe_b wqb
nd_ ,qhe wsdp lyfc nwm lx_w`d qhe kq` vcac p_dd ghwx qgxwq hb nds
_ ehdk` e_ nehdd_` g_c yd_hum wqb nds gwhsqao_ g_c kue wsdp yqb
_ nds aodahgjqw_` lqb vo_b yohbmd whq yxdbv nudx_` du lhkxdwh
qbohhmqa qx
hbwf qahboqgxgp`kqe
qvw_gx nd_ qahgqg _ n`hk`qa eh_ .dhyd`_
nd_ nw_aod_ nh_ ldgobh_ wqx
hbwf
w gkhhuwqb ddhw` nahe_b lqoh_
_e_ g_cqa g_c he d_dd k_wq`h_ wqjkqdd ,lhhcoqe_w `wc w_s hdk` cxm

.aodahgjqw_` :vw_h dho nh_ gohd_ddqa g_c
* ldu nw_ddqa nsdwqa nh` ih_
qahbgk_mqb hb nh_ ahbovdv g_c wq nd_ ,_ghkx `w wqawd`xqwB
aodghhu k_wxh kdv hb nds pq`_aphd_ nqmdv_` g_c wq e_ n`qaqawq`h_ whm
ngjhw_` nqm gsqwg ,k_wxh tw_ nh_ hb e_ ydwdvm qoqbhxw_s nds ydqhbh
gw_b nds nd_ ,rm_v nahe_b lqb wq`h_ ns_xduB_ nwh`dwB qhhws hb nd_ lhodhu
`wc e_ ihd_ ihe nqm gpd_ddwqb hb nds toqgphevq lqb
hb nqmdvqaj_o qv_g eh_ lhhcoqe_w pqbohhmqa qx
hbwf qahboqgxgp`kqe
.hdk` `wc nds cxv` _ n`h_phd_ gdg nqm ;hhv_dd_kp nh_
,gqgjhw_` gwqdd kvhgw_ nhh_ nh_ nds thBx nh_ nqhhgx p_dd hb rhd_ vdwb
nh_ lhodhu hb nd_ wqmw_sqw hb nk_e hhe e_ ydkcv qx
hbwf hb
ghm n`hdcqao_ n`_c hhv_dd_kp_jqxg hdd g_gxo_ nd_ ,ydkcv hb nahohh_w_s
toqgphevq lqb ns_xduB_ dd_dwB wqhhe eh_ ,pqbohhmqa hhddu nqddqa wqhws eh_
p
nh_ qbohhmqa qx
hbwf hb nds ydwdb nds a_kB wqb e_ cojp _ n_cw_s
gwqdd wqgqBx .hhv_dd_kp_jqxg lyfc nwm lx_w`d tw_ hvhum hod_a
k_wxh ybda_ hb e_ ,gqgjhw_`
ihe g_c vw_h dho nds qhu_eho_aw_ .nhha nk_sw_s k_e qhe wsdp
ldu l_waqkqg _ ghm nbo_ddqa `wc gkqgx ddhw` lqoh_ wqgqBx
qxhpv_b_gw_ hb nds goqbheqwB nqv nqm p_dd ydkdqB hhwb w_s hdk`
nh_ wq`qdd cmkx .wm ,hhkquo_v
nds k_wxh ybda_ e_ nd_ ,awd`xqwB :rm_v nahe_b lqoh_ nqmqoo_
ldu nbo_ddqa ihd_ nhdx ihe g_c n_bo_k hb hh` nhhe kbyxm ihe -
wqgphohm nwqphd_ nxhv_dd_kp_jqxg qxhv_dd_kp_jqxg hb nds wqhhgxw_s
goqvwqo_ wqjkqdd ,vhw_p_m n_h
.aodwhaqw
nqhhgx p_dd hb nqoqw_dd du -
gqdd nqm e_ ,thBx nh_ gw_b

.hhe naqv nqs_ nqmdvphdw_

19 > ·¸¸Å Áȸ²¸¯
Ã"ÈÉ É´²»´É
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11