Page 8 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 8
:Ȳ´Æ³ É´»¸³ÆÉ»¶± ¸² µ¯ ¼¸¯ ¾¸¯ ·¿ÁÇ°Á± ·¯³ ÀÁ"


¼¸¸° ¾·»¯³Á± ·¯³ ¾¸´È À¯´´ Ȳ´Æ


"¾Á½¯»Ãø´¯ ƸǴŠ»¯µ ¾ÇÁ´´ ¾È¯»Ç¯ÃÃ"°¹®« Á"¯­¯ °»¬ º°¿ ±´« ¯Äî - ¬"¯Ã«¬ ··°¶¯ Å·¯»¯ ®¼´´¹ ;·"Á± ±»«Á¹ Ã"°¹®« Â"¶»"±· ý»´® '¸´·Ä°Ã´ Ŭ² ··°¶' ºÄ´Ã«³¼´¯ ¸´´¬ ½®½Ã ³¿´°¯
½³¼Ã½°°Ä´®º´«µ´°« ;¸´Ä°®Â¯ °´Å°¬«Åð¼¹³´°·Å°®´¼²¯°¯Ã°Å¯´¶Ã®º³·«¯°Á»« ë¿ Ä¿» Åô¼¹³´¹·°¿º¬½·«º°¿ Å°»°Ã¶± – «"³´·Ä¬°Â £¿«Ã³¼-±»«Á¹
º­´³¼½¿«¬º'³´¹¯Ä°®Â¯°»´Áë´´»½Ã«¿¸°´Â°®°¼´«³·½³Ä½­Â´Ã°Á - "! À½­Ã½º°¿µ«®¸°Âµ´«" :³­«±½­º°«³¬½·½­ ,³Â»½®½­­´¬´´« - ºÃ«´-º¬Ã°²½¹«±´°Ã­
ý»´® ¸°Á º½»´Äý ,'¯»Ä°´· ¯Ã³½ ô±²¯' :𬴲 º¶´´Ã¼³·«¯»´« ´´» « º´« '¸´¬°Å¶ ¸¯ «·¯' – "¸´·Ä°Ã´ Ŭ² ··°¶" ³«Ã«¿« ¯Â®Á º­´±´Ã ¸½®

wqgqsx nh_ ,bo_vw_m_p nh_ lqbj_o ,wh`hp nhhv ahbowqbo_dd ý³Á½· ý® ±´« ,³½³¶´Ã«¬ º´°Ä ´°° :ô¿»´´Ã«
qg_g wqb eh_ ,nj_w`qaoqm_edu nqddqa nqoqe nbh_ nqdd ,ehw_s nh_ ¼'ô«¹ ´¬Ã' .».« '¸´·Ä°Ã´ Ŭ² ··°¶' º°¿ ý»´®
cxdbvc cwdy wqb du wxdvm nqddqa ghhu quo_a hb phd_jwdb k e ô« ³´¹ Ä´»½½Ä½­ Ĵë³¼´¯ « º½°°½­ 'µ´·Ã½®»´Â
p xc ydyjpm qgpwqddx hb gowqkqajwdb nd_ ,xso ywhpm ghm .³´´Â­´³Ã«¼´°Ã­ º°« ³´´Â»½¬´°¯½­ ,³´´Â¶´´Ã
gk_mqb dkhs_ g_c wq .cbmyc wqjhkoqddqawqphd_ n_ ghm ¼´°°½­ ±´« ,¸«Ã­«Ã¿ ý»´® º¶´´Ã ¸½® º°¿ ³Â»°¿¶´°¯
nbqh rhd_ nqddqa xso wpdm ihe nh_ ,cghfx rhd_ ck`v nqmdv_` Ã"°¹®« Á"¯­¯ º½°° ,®¹½¹ ¸´´¬ ½®½Ã ³¿´°¯ ´® º½°°½­
?cacoc _e_ du wdf` nbokq n_ n`hwgqa g_c p_dd - .bdh kx dudv ³´¹ º³½Ã½³½­¿´°« ³«¯ «"³´·Ä ¬°Â¿«Ã³¼-±»«Á¹
!tqawq nds i_b ldv ih_ :gvoqbqa ah`hh_ g_c wq khhdd ±»«Á¹ Ã"°¹®« Â"¶ ,º³«³ º¼´°Ã­ º'ý¬´« 'º°Ã¶± ´Ã¬®'
º¼´°Ã­ º'¶«» ½Â´Ã½¹« º´« ··°¶¯ Å·¯»¯ ®¼´´¹ ,·"Á±
Ƚ½ ȸ»È É´Á½²° ¾Á¿¸¸´´ ¾Á½´¿Á± Á·¯· ÇÁ² ¹¸µ ·¯³ °Å¹Ä» ö±· Į°¹ º½°°½­ ±´« ý»´® ý® ¼«°° ,º¬Ã°²
nhhv ahboqmdvhwdu k e qg_g wqb eh_ lkdq p wc nj_o ihhka ý³Ã½°° ´® ºÃ½°° ,º¶°Å ¬Ã ¯Äî « ¼·« .¯Ã°¯³¯
ihe wq g_c .n`hk`qa eh_ p_dd nqe eo_u nhhv nqao_aqa ,nkhds ±´« ¼½ ´°° ³­»½Ã¬½­¿«Ã« ·½»´­Ã« º°« ,³Â°Ã®½­
lhodhu hb rhd_ vc kcd_ lqb nkqgxdushd_ nsw_ddqaohhw_ gk_mqb .ºÃ«°°½­ ³­«±½­ ­´®'Å°Ãð½Å¯ º°« ­´®'Å°Ä­Ãů
nqm g_c x_m lhkudm lhbhwx nds rkhc hb ghm c ` nd_ ,lhxdbvc cxwb nk_wgoqu lhh` _ ghkx `dvs_wgp-eo_um w dmb_ u cac
p_dd - .ahwv nj_o nw_h qgxwq hb nh_ vc kcd_ lqb gkqgxqashd_ qado eh_ p_dd ,cbdvo nhh_ nds wvhq` nbqw du nwh`dws ih_ kqdd ¼¸È´²Æ³ É´°¯ Á¿¸¸µ ´Å É´ÇÈÆɳ ÇÁº¸»¿Á´´Á±ÇÁÀ¸´¯
nds i_b ldv ih_ :i_e nhh_ ?ndg du p_b fj lqb n`qaqa lh_ g_c wqjhkoqddqawqphd_ p k e ng_g lqb :gj_o gohhc cxqmk hx_w ,lho`w ,lhw dmb_c v j wqa_ddx nd_ wqbhw` hb ydxw`
!tqawq kq npv_ddqashd_ eh_ wq p_dd lhxdbvc yd`_ qohhe du ydwxvyc hb ydxw`d .iwd`h lchkq lxc ,cwdy kx ckdq hmhvm ,c`hxh
nqddqa gxho eh_ nhpfdh ndjm gvqh_ws nehw lqb nbohwa p_b qbhhe nhhe ,q he `w wq`d`hwa wqb idw` h`w ng_g nahkhhc nhhe ,lchjw` eo_u wqb v j ,godeqa nhhe k_e `w wq`d`_` wqb v j ,lh_hxo
e_ nw_k_b nqo_hkhm ngp_v ge_kqa ihe g_c qg_g wqb .xwqbo_ qbhhe wqgkq nd_ ,q he wqeo_u wqguqk wqb `_e hjbwm h`w v cwc hgho`wv k_wxh hkdba ,lhw dmb_ ,godeqa nhhe k_e `w wqawd`oqehdkv
k_e bh_ wqbqh e_ ,iqwe qwe hsmd iqwe hsmd ihsm dxdmh _k .xbdv` ckqmkd ,q he `w wqeo_u wqb xd`hk h`w v cwc lhsp_oc kjd kkdjc hjmdy ,cxqm hxo_d lhbhpf ,yhbwfc ydbchc
pqbhhe qahkhhc qohhe nds cfuoc hb ihd_ .l_gxs_ nhhe nqvoqbqa g_c lhxdbvc yd`_ qohhe du k e ng_g lods ydwxvyc p_b nhhe k_e h`w wqdd_w`m_b wqb ,kkdjc kcom lqb lx_w`d .n_j
k_wxhtw_yvbundswqv_kswqbp_dd ckucnwv bpdmlqoh_ hdd ,lqg_ nguqk neh` n`qk nqao_k nahkhhc nhhe ixm` gkhsqa nqm .godeqa
wqe_qk_wgshdcpk_gkhsxqa_bg_c ,lh_ nh_ goqw`qa g_c hykbayox ljk qdbh lad hyqbh :c_ddu qahkhhc nhhe nh_ g`hhwx wq eh_ cjw`k dodwje ng_g n shd_ ndwje hw`b na_e du !hyd`wd hwdm
!tqawq nds i_b ldv ih_ :gvoqbqa g_c bq b hc q he eo_u v b`_c nwm e __d k vdue w dm__ nwm hjw` kq qxhkwqgphd_ nhhe ,cwdy` ydkba nhhe .q`_ashd_ qwqddx _ wqhhe
tdf _ rhd_ nqddqa eh_ p_dd lho`c idohf du xso ydwhpm nhhe hc cwm cec ldh`x ,g uwy yox kdk_ f h wcmocd wmc ldhc _d` ahwv lhh` xso ydwhpm nhhe ,lhome qgpwqddx hb nh_ cwdyc ybmyc
ihd_ eh_ p_b ?nqmdoqa p_b ihe g_c d_dd nds .nsd_ nahb q`gc iwbk eh_ p - hydhf kj hku_ cbwsod ,nqddqa wqgh` whm eh_ p - hk bohk` nd_ vo_wv eh_ wq hdd nd_ ,xbdv y`x ,nhkhsy ydum rhd_
p_dd nkhhuwqb du h_bj eh_ p !tqawq nds i_b ldv ih_ khhdd nqddqa nd_ - kdbac wd_cm hybwsod ,ydhf quo_a nhhm nw_ddqa nqmdoqavqdd_ nd_ nqw` nd_ i_v nhhe ,ydwdp_ ydkj_m nhhv npq gxho nds nw_ddqa
k_mohh_ .g`qkqaghm g_c c`hxhc x_w wqwghho wqb wqa_ddx wqb .lhxdbvc yd`_ qohhm ,wd_ nphdwa lqods gbhhxqu ihm `_c ih_ rhd_ c` ydv`b nhhe ,cdum w`b nbqh hh` nd_ nqoqdd_b lhh` ydhj`
n`hdcqaphdw_ nd_ k e ng_g n w_s wqbohv hb nqddqa f`xm wq g_c .dkjdh _k lcd dkjdh nmec - ,aqdd lqoqgk_c_` _e_
nqmdoqa qg_g wqb ihe g_c ,no`w nhoyfd nho` nds c qv yfo lqb ¼¸È´²Æ³ ´¸É´°¯ ¹Ç² »Á ¾°Á» ±¸»¸¸³ ¯ ·»Á·ÈÁ± ÆÁ´´¯
yw_sy nahb _kso _ ghdk w`pc nahb cwdy njhkwqc _ i_o)
_ ghkx l_doc u cac g_c , lho` nhhdwv ij nh`d ij nh` rhd_ cmkx
hhddu hdd wqahohhdd ,ahwv n j_o ihhka e_ go_v_` eh_ p (nqddqa ihxmm
eh_ ,cfsxm nhhv n_ ,nhhk_ ,bokq ,rhx wqb nds nahhgxs_ nj_o nj_dd
w_s c`hxh wqxghdd_`dhk nh_ nqowqk nqao_aqa k e qg_g wqb
d_dd hc_b c`hxh qgpahuohh_ hb gk_mqb ahboqhhe ,w_h qjhkgq
nahgxqa wqghhdd wq eh_ ngw_b .bwq` hb nwhdxqa gxho ihe g_c m
.w_h n`k_cwqbo_ ehdk` nh_ cjhmp nqmdv_` g_c nd_ ,x whd cwdy` °"ÃÈÉ ¹É´»Á³° .
wqb pk_ gkqgxqaphdw_ ihe qg_g wqb g_c wqgqsx
,k e `w wqw_mg_p nahkhhc nghm nqddqa wxvm ihe ,h_ov wqphdwa
dhyd`_ iwb kq n`qk ahkhhc _e_ gkqgxqa vqdd_ g_c nd_
khshde_ i_o :k e ng_g lqb gaqwsqa kvhohh_ n_ g_c .lhxdbvc
gkqdd wqb rhd_ ydfdmc kd`k` _e_ i_o ,nxhoqj_mghm qjhkvqwx lhh` lhkxdwh y`f kkdj h_hxom ,_ ghkx `d`_`m w dmb_ v j ·¸¸Å Áȸ²¸¯
y`f kkdj h_hxom _ ghkx awd`oqehdkv eo_um w dmb_ v j g_c ?lhjwb qahkhhc hb rhd_ ngk_c goqvqa ihe nqm g_c hde_hdd - _ gk_cgoq p_dd coxdhk cwgq whefc wd`hf nh_ nvdv nhhw_
nhhw_ ,wqohb nds phdw_ aqdd n shd_ s_ ihe gkqgx , lhkxdwh kkj` ghhgxw_s wq hdd nuwdv nh_ gwqsgoqqa lh_ qg_g wqb csdv n w_s eo_u yh`k lhxdbvc dohyd`w hxqm nds c_kso njdy !
coxdhk cwgq whefc wd`hf ngo_mwqbwqhws nh_ nvdv du !tqawq nds i_b ldv ih_ !tqawq nds i_b ldv ih_ :ck_x hb gxho q he lhhf hw`b kq` v cdv nwm xbdv` ckqmk bq ,cxdbvc
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13