Page 9 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 9
:Ȳ´Æ³ É´»¸³Æ
k ue eo_um w dmb_ v j nds no`w nhoyfd nho` hb bmqm lqb nqohhx_` pq d_dd wqohb lhh` n_ n`hd_ wqb
_ w_a _ ahbo`qa yd`hpm hb nqohhx_` naqks lh_hxo hb .gws` cox` n_ gwqaodcqa n`_c lhwvhc ndhu ho` hb .cxdbvc dohuw_` lhhoq hb _w_sp_dd gphhdd db ,ga_eqa nd_ ,xmm xhkx ydqmb` nqohhdd
du ihe wd`hu nehw lqb gaoqw`qa g_c p_dd cwdu qoq`hdcqa .tw_k tdf nds quhgx ldx nhhv `_c ih_ nbhhe _w_sp_dd gphhdd db ?g_cqa `_c ih_ ng_g
a_g nahgohhc n eh` cox` cox hbhm n_ hde_ ghha p_b nh_ ,nahkhhg_` g_c pq p_dd eo_u yh`k qkqahhddu _ n`hk`qa wq`h_ wq`_ eh_ nwqgod_ naqkqa eh_ p_dd wdcgc d`k ymcom ahbo`qaphdw_ ?g_cqa
.gohhc_bnqohhx_`lh_hxohbe_ hjehbn`_cwhmp_dd ykfa hb e_ lh_ nh_ goqw`qa g_c p ,w`q lqb lh_ nh_ goqw`qa .wqbohv qohhe nds idohf n w_s xso ywhpm nxhkwqgphd_
i_b ldv ih_ :e_ nqvoqbqa nds c_udy _ nqddqa pk_ eh_ p_b vhwdu k_e nwqdd nx_kw_s lhh` ngk_cqa g_c p_dd xbdv
!tqawq nds wqjkqdd cjw`k dodwje qg_g wqb nqddqa eh_ p_b .nqm_ksshd_ ¾°Á» ¾¸¸µ ¾´Ã ±¯· ¾·ÅÁ» ¾'µ¸° ³½È¿ ¾´¯ ·´»° ¾¸¸µ ¾¸¯ ¾¸¸Ç¯
gohhm ,k e ng_g lods gbqw nqm nqdd xbdv` djwbj ,nsd_ lqoqbhhx_` _ rhd_ g_c wqeo_u qahkhhc hb ,_`cbb _ykdxx hb lhxdbvc yd`_ qohhe
ldvm_kmmwqbpk_w_ogxho - eo_u p_b n_ ghm wq`_ ,yjk qouc wqahb _wdm _ ahboqhhe kq` wh_m h`w yvbu nqmk goqw`qa nd_ gj_vqa n`_c ,q he lho`w
gxho ,qhgp_ohb wqeo_u qahkhhc hb nds dhyd`_ k_m_j_o nsw_ddqaohhw_ ihe ,cxdbvb ydeq g_c nqm p_dd ( coxdhk cwgq whefc ) pwgodv lqoh_ .poc
hb .xmmeo_uvhgx_w_o ,eo_u hacom w_o dohuw_ hhoq hb w_s ldhvd bdph _ nkqgxduvqdd_ .nhoq lqb ydjhw_` nhdx ghhgx ,wqohb lqb bd`jk n`qaqaphdw_
n`_c lhxdbvc dhyd`_ nds ydmxo qahkhhc nphdwa lqb tw_k tdf nh_ nqhho_` nd_ ,cxdbvc hde_ nh_ ,nqeqadu p_b k e qg_g wqb g_c phdw_ qkqahdd lqods
.n`qk nhhe nds a_g nguqk n eh` cmxo nd_ gdk` nhhe nh_ nhhw_ eh_
eh_ _b) .ghwx nh_ ghwg rhd_ ghhka_` lh_ y`f kkdj ihe gsdw p_dd g_w_s_ cvbu nd_ gshovqa nqddqa eh_ cxdbvc dohuw_ ghm qg_g wqb
_ ghkx `w wq`dvs_wgp-eo_u wqb . lhkxdwh
;cwdy hw`b qga_eqawqhws du nqmdvqavhwdu nbqh nh_ ndgqaohhw_ nqddqa eh_ qg_g wqb cvbu _ nds nqm_o _ w_o gxho eh_ lhkxdwh y`f .nboh`qa
nd_ ,lqg `dg` ihksqwg ahboqwhsphd_ pq ihe g_c pq eh` dydbphyc ykhfy nds gwsd gws - lhkxdwh - y`f ,ghhb_` qoqahh_ _ ihd_ g_c pq ,qhu_eho_aw_
nqddqa eh_ fhxmc y_h` du lhqdaqa qohhe .lhkxdwh du gs_x`hk
(:nqddqa lhhpm i_o wqb p_dd pqphs_ .bdph ngpqs _ gkqgxqavqdd_
lqods wm_m _ ghm nhhe lhhpm kqdd j nahgohhc neh` w_h nphd_jwdb ydovpq ghm nqk`whdd k eqg_gwqbeh_xbdvy`x ioqyhvdws hh` .dodxk kq wdax
.nhbc _mkq` nqddqa gxho kkj`
n `dxf lods gs_xwqwhs qghoqa hb ghm ,a_g
w .q he wqdd_o_mhw hkboqm h`w nahkhhc godeqa nhhe k_e h`w wqdd_w`m_b wqb kkdjc kcom tw_ hhoq w_s yd``wd lhsk_ gvhxqa g_c k e qg_g wqb
_ xmxm eh_ wqohh_ e_ ga_eqa g_c hkboqm gk_coq p_dd njdy `w wd`hf wqb dymjf `dw` eh_ qg_g wqb .vw_gx nd_ gj_mqa ,wqbohv hb nj_m codyf cfsxmc h`dwv nsk_cqa ,xbdvc
c _mwf_kgk_mqb ,nhbc _mkq` vhbu hvhbu ybd`q nds nkghs_v qjhhw iwdb p_dd wqoqks i_p_ wqhhe wqgod_ nqo_gxqa ydbpdm guhgxqa .vdum`d wu` nskqcduphdw_ hhe pgodd_ hhg
yvbu hohoq nh_ eo_u hw dmb_d
du xmxm hje hb n`_c ihd_ wq gqdd lhwxqd qahk_ukhs ghm ghhka_` ,h _ hhoq nqo_hkhm nw_ddqa n`hwgqashd_ nhdx nqoqe hhe nd_ ,go_c nghhw` _ ghm xbdvc tw_` xbdvc ywcg kq cwdyc
xmxm g_c k e qg_g wqb .vhbu lqb nhhe nd_ ngoqmdv_b qxhw_gphc qv_g p_b k_e .k_wxh tw_ hhoq y`dgk nw_k_b guhgxqa g_c wq p_dd n wh_m h`w nds qvxds qahkhhc hb gws`
gkqdd wqb rhd_ _b poc kq` wh_m h`w nqddqa pqhu_wgpdkh_ qwqbo_ .lhmdwm heoa` cwdcgc dymxo hdkhqk nhhe .lhwhb_ lhmdjp ghm
.kdma ldkxy hk` dydhf` lhhf`
e_ h_bd_ i_b eh_ .xmxmd bmdq lx r_ xmxmd bmdq n_j cm ·»Á´´ ÇÁ² ¸´¯ ¯² À¿³ »Á° Ǹ¯½ ¸°Ç ¾Á´´Á± ȽȽ µ¿¯Å ɸ°» Á»Á±¸¸´´Å ¯ ¾°¸»°Á± ÇÁ°¸¯ ÇÁ°¯ µ¸¯
e_ nd_ ,n wh_m h`w hh` g_v_ddb_ wqgda _ wq eh_ ndhkqc lkdq` nqddqa eh_ ng_g lods ydquc nd_ lhxdbhf gshdc hb nds wqohh_ p_b ,lmx lkdq nqddqa eh_ pq nqdd ,n`wdf njhkvqwx n j_o
kksym nd_ dymxo y`dgk nhhe `bom nd_ nqaoqwgxo_ ihe gqdd nqm hdd p_dd ,kkdjc h_hxo hb pk_ k_wxh hkdba nds ydomyc hb ,gkvqw`qu nh_ gs_kvqu nqddqa wqbhhk eh_ ldgobh_ wqo_huhk_a
.pgda pk_ ghm nwqdd nsk_cqa wqjhe nqm gqdd cqdxh _ w_s nhhe bmqm lqb n`hdcqashd_ vw_gx w_a p_b g_c ihkboqgxw_s lhhyx gxho dkhs_ nd_ whq` bf_ n`hk`qawq`h_ lhdv eh_ pq
.hooq wh_mb _vk_ coxhbhmgj_mkkdjwqbp_ddpwqohbhbndsnd_kkj`bpdmc w_s quhgx qk_huo_ohs nds qbqw nhhv nqddqa gxho eh_ ,cfsxm`
ĥďđģ ĕČčĎ ĕĤĒĜ ĔĕĚ ĔĜĕđĤģĞĎ Ę"ĢĒ ĒĜČĢĚ Ĥ"đĚďČ ģ"ė ěđĠ ĖĞĘģĕĜĕĕČ Ğ'čđĥē ĕĕĤď·¸¸Å Áȸ²¸¯°"ÃÈÉ ¹É´»Á³° .

! ,wqohbc yfkuc w_s eo_u yh` yfsxmm hx_w nvpq ;_ ghkx l_gxw`kc _bdh idw` `wc :wqghhddu ._ ghkx l_gxw`kc cmkx lhhf w `wc :wqgxwq .kdu .w nds
_ ghkx l_gxw`kc wq` wjxh w `wc :wqghwb .w_h 30 du goq_o nhdx xbdv h_`a wqhhwgqa _ ;_ ghkx hpo_m eo_u v vb`_ u cac ng_g nds nqddqa k`vm hdd
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14